طرح تولید اتصالات لوله های گاز رسانی(با عملیات کوره ای و پرسی)