پاورپوینت های تکنولوژی تولید فرآورده گوشتی (کالباسهای حرارت دیده)

به نام خدا

پاورپوینت های تکنولوژی تولید فرآورده گوشتی (کالباسهای حرارت دیده)

بخشی ازمطالب تحقیق های تکنولوژی تولید فرآورده گوشتی (کالباسهای حرارت دیده)

فرآورده های گوشتی به فرآورده هایی اطلاق می شود که حداقل نیمی از آن را گوشت تشکیل داده باشد. از نظر تکنولوژی فرآورده های گوشتی را به چهار دسته تقسیم می کنند :
۱ـ کالباس های حرارت دیده
۲ـ کالباس های خام
۳ـ کالباس های پخته
۴ـ گوشت های عمل آمده

تقریباً کلیه کالباس و سوسیس های تهیه شده در کارخانه های فرآورده های گوشتی کشور ما از نوع حرارت دیده می باشند. کالباس و سوسیس (sausage) از نظر تکنولوژی اختلاف شایانی ندارند ومهمترین اختلاف آنها قطر پوشش است که در کالباس بیشتر بوده و نیز میزان آب افزودنی است که در سوسیس معمولاً بیشتر….

پاورپوینت های تکنولوژی تولید فرآورده گوشتی (کالباسهای حرارت دیده)

۳۰صفحه

۳۰۰۰تومان