طرح توجیهی تولیداسید فسفریک

به نام خدا

طرح توجیهی تولیداسید فسفریک

در این طرح ایجاد یک واحد اسید فسفریک با ظرفیت ۵٠٠٠٠ تن در سال مورد بررسی قرار گرفته است. در
صورت اجرای این طرح، ضمن بی نیازی کشور از واردات این محصول و جلوگیری از خروج ارز به میزان قابل
توجه، موجب ایجاد اشتغال و افزایش فعالیت در بخش های گوناگون خواهد شد.
٢- بررسی بازار
میزان تولیدات داخلی: ١٠٢١۵٠ تن
میزان واردات: به صورت اسید فسفریک، ۴۵۶٧٨ تن در سال و به صورت کودهای فسفاته، ۵۶۵۵٧٩ تن در
سال
برآورد تقاضا: ۴٣٠٠٠٠ تن
تعداد شیفت کاری: ٣ شیفت و ٣٠٠ روز کاری
ظرفیت تولیدی: ۵٠٠٠٠ تن اسید فسفریک
مواد اولیه و محل تأمین آن: خاک فسفات : وارداتی/ اسید سولفوریک : داخلی
٣- روش تولید و تکنولوژی مورد نظر
روش تولید مورد نظر برای تولید اسید فسفریک در این طرح “فرآیند تر (همی هیدرات)”می باشد.
در این روش خاک فسفات وارداتی در راکتور با اسید فسفرک ترکیب و فسفات کلسیم موجود در خاک
۶ ساعت در راکتور به همراه همزنی مداوم – تبدیل به اسید فسفریک و گچ می شود. دوغاب حاصل به مدت ٨
نگهداشته شده تا کریستالهای گچ رشد نموده و قابل فیلتراسیون گردد. دوغاب در زمان مناسب به فیلتر
هدایت می شود و از قسمت اول فیلتر، اسید فسفریک ٣٠ %، و در قسمتهای بعدی اسید فسفریک غلیظ تر
حاصل می شود. اسید ٣٠ درصد به دست آمده از فیلتر اول، جمع آوری و به واحد تغلیظ فرستاده می شود تا……….

پیشنهاد محل اجرا: بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان
مساحت زمین: ٢۵٠٠٠٠ مترمربع

تعداد و ترکیب نیروی انسانی: ٨١ نفر

طرح توجیهی تولیداسید فسفریک

۱۲۲صفحه

۳۰۰۰تومان