نرم افزار جیره نویسی NRC2001بهمرا آموزش فارسی نرم افزار

به نام خدا
نرم افزار جیره نویسی NRC2001بهمرا آموزش فارسی نرم افزار

نرم افزار NRC2001یکی از بهترین نرم افزارها در زمینه جیره نویسی برای گاو شیری میباشد و چهار گروه گاو شیرده-گاوخشک-تلیسه وگوساله را پشتیبانی

میکندوشما میتوانید بوسیله این نرم افزاربرای این چهار گروه جیره نویسی نماییددراین بسته فایل آموزشی نرم افزارنیز گنجانده شده است وبه زبان فارسی

تمامی مراحل کاربا نرم افزار را در۶۷صفحه آموزش میدهد

نرم افزار جیره نویسی NRC2001بهمرا آموزش فارسی نرم افزار

درآموزش نرم افزاراین مواردموجوداست
پیش گفتار
مقدمه
نصب نرم افزار(Installation)
احتیاجات نرم افزار
قابلیت های نرم افزارNRC2001
اجرای برنامه
راهنمای برنامه
Inputs (اطلاعات ورودی)
Feeds (مواد خوراکی)
Feed Components (اجزاء مواد خوراکی)
Ration(جیره)
Reports * (نتایج یا گزارشها)
آموزش نرم افزار
حالت ۱- بررسی جیره گاو شیرده در اواسط دوره شیردهی
حالت ۲ – تغییر دادن پروتئین حقیقی شیر ( True Milk protein)
حالت ۳- تغییر دادن روزهای شیر دهی Days in Mil
حالت ۴- تغییر دادن کیفیت علوفه
حالت۵ –هنگامیکه فقط RDP محدود کننده است
تلیسه های جایگزین
مقادیر هدف برای تلیسه های جایگزین گله
تمرین جیره نویسی برای تلیسه ها
تمرین ۱- اثر سن، وزن فعلی و وزن بالغ بر روی احتیاجات
تمرین ۲ – اثر محیط بر سرعت رشد
تمرین ۳ – اثر آبستنی بر احتیاجات تلیسه ها

نرم افزار جیره نویسی NRC2001بهمرا آموزش فارسی نرم افزار

قیمت۲۰۰۰تومان