نرم افزار آموزشی کاشت,داشت وبرداشت سیب

به نام خدا
نرم افزار آموزشی کاشت,داشت وبرداشت سیب

شما با آموزشهای این نرم افزار به راحتی میتوانید یک باغ حرفه ای سیب رااحداث وبه بهترین وجه از نهالهاودرختهای سیب مراقبت نموده وبهترین محصول

رابرداشت نمائید
این مجموعه آموزشهای زیراست
مشخصات عمومی
گیاهشناسی
سیب درایران
خواص داروئی
ارقام وواریته ها
ارقام تجاری
پایه ها
ارقام بومی
مراحل رشدونمو
تکثیروازدیاد
روشهای تکثیر
گرده افشانی
طراحی واحداث باغ
عوامل موثردرطراحی باغ
اقدامات لازم جهت احداث باغ
روشهای کاشت درخت
عملیات انتقال نهال ازخزانه تامحل اصلی(غرس نهال)
مدیریت باغ
سال آوری
هرس وتربیت
پیوندواصلاح
یخ آب زمستانی ومبارزه باسرما
بیماریها
بیماریهای قارچی
بیماریهای باکتریایی
بیماریهای ویروسی ناشی ازمیکوپلاسما
بیماریهای فیزیو لوژیکی
آفات
پروانه فری
کرم سیب
لیسه سیب
سپردار واوی
کنه دونقطه درختان میوه
کنه قرمزاروپایی
برداشت
روشهای برداشت
عملیات پس از برداشت وبسته بندی
قیمت۳۰۰۰تومان