نرم افزارجامع آموزشی پرورش گوسفند

به نام خدا

نرم افزارجامع آموزشی پرورش گوسفند

عناوین نرم افزار جامع آموزشی پرورش گوسفند
گوسفند واهمیت آن دردامپروری
معرفی نژادهای گوسفند ایرانی
شال
کل کوهی
بلوچی
کردی
قره گل
ماکویی
مغانی
قزل
لری
سنجابی
بختیاری
کرمانی
قشقایی
سنگسری
افشاری
مهربان
زل
بیماریهای گوسفند
متابولیکی
کمبودهای غذایی
انواع اسهال
بیماریهای عفونی
بیماریهای ویروسی
بیماریهای سم
انگلهای خارجی
مسمومیتها
مدت زمان نگهداری میش
زایمان طبیعی
عدم بازشدن کامل دهانه رحم
سزارین
بیرون زدگی رحم
رفع حالتهای غیرطبیعی جنین دررحم
جفت ماندگی
تأسیسات وجایگاه
عوامل موثردرانتخاب محل برای احداث جایگاه دام
استانداردهای تأسیس واحدگوسفندداشتی
انواع جایگاه پرورش گوسفند
قسمتهای مختلف جایگاه گوسفند
تغذیه وتنظیم جیره غذایی گوسفند
اصول تهیه جیره متعادل
روشهای گوناگون تهیه جیره متعادل
جیره نگهداری
تعیین زمان پشم چینی
مقدمات لازم برای پشم چینی
روشهای پشم چینی
آماده سازی ونگهداری سفره پشم
تولیدشیر
روشهای شیردوشی
روش دستی
روش ماشینی
مدیریت گله
محاسبه اقتصادی پرورش گوسفندداشتی

نرم افزارجامع آموزشی پرورش گوسفند

قیمت۳۰۰۰تومان