نرم افزارآموزش مدیریت باغ پسته

به نام خدا

نرم افزارآموزش مدیریت باغ پسته

دراین نرم افزار مراحل کاشت داشت وبرداشت به دوازده ماه سال وهر ماه به سه دهه تقسیم شده ودستور العمل هر دهه به تفکیک بیان شده است

عناوین

فروردین

کاشت بذر در خزانه- مراقبت آفات(کاپنودیس)

گرده افشانی مصنوعی

هرس پاجوش

اردیبهشت

توصیه کودی(محلول پاشی سولفات مس روی آهن)

ایجادتشتک

مراقبت آفات(کاپنودیس-کنه آریوفید-سوسک سرشاخه خوار-پروانه برگخوار-پروانه پوست خوار-پروانه میوه خوار-شپشکها-سن سبز-سن قرمز-زنجره پسته

مبارزه شیمیایی باعلفهای هرز

پیوند

خرداد

کودازته

مبارزه مکانیکی با علفهای هرز

تیر……

این آموزش به ترتیب برای تمامی ماه های سال تا اسفند دستورالعمل دارد

همچنین بیماریهای  پسته اقبیل نماتد – ماسواستیگماتومیکوزیز-گموز وغیره راهمراه با عوامل بیماریها علائم وخسارات راتوضیح میدهد

نرم افزارآموزش مدیریت باغ پسته

قیمت سه هزار تومان