دانلودفیلم آموزشی پرورش سیب پاکوتاه

به نام خدا

فیلم آموزشی پرورش سیب پاکوتاه

•درختان پاکوتاه به علت داشتن چترکوچکتروحجم کمتر ازسطح باردهی کمتری برخوردارهستند  ولی اختلاط دوعامل تعدادومیزان محصول درشرایط مساوی دراکثر مناطق جبران کوچکی سطح باردهی درختان پاکوتاه رامی کند وحتی دربعضی شرایط میزان آن ازحد باغ های استاندارد فزونی می یابد.عامل مهم دیگر زود به بارنشستن آن هاست که دریک دوران ۱۵ساله اول احداث باغ کفه تولید باغ های متراکم بالا می برد.

پایه های پاکوتاه درایران:
•پایه های وارداتی نظیر MM106وM9وMM111قابلیت سازگاری با اقلیم های مختلف کشورمان را دارند متأسفانه پایه های موجود در کشورمان به دلیل قدمت و استفاده طولانی از آنها به بیماری باکتریایی آلوده شده اند
•محققان کشورمان برای برطرف کردن این مشکل به فکر استفاده از روش کشت بافت  برای تولید انبوه پایه ها ی  سیب مورد احتیاج باغداران افتاده اند

فاصله کاشت درختان:
•بعضی ها به تصور اینکه درختان روی پایه های کوتاه کننده قراردارندفاصله کاشت راخیلی کم می
گیرندوبه قصدتحصیل درآمدزیاد درسنین اولیه درختان تعداددرخت درواحدسطح ازحدمجاز تجاوز می کنددرصورتی که اگربه فاصله حجم نهایی درختان توجه کافی نشودودرختان نزدیکتر کاشته شوند طولی نخواهد کشیدکه شاخه های آن هابه همدیگر نزدیک شدبنابراین لازم است باتوجه به نوع پایه ورقم فاصله متعدلی درنظر گرفته شوده وبه علت نرسیدن نور کافی فرم درخت خراب خواهد شد……….

حجم ۴۲مگابایت

۳۰۰۰تومان