فیلم آموزشی غنی سازی کاه باکوداوره

به نام خدا

فیلم آموزشی غنی سازی کاه باکوداوره

غنی سازی کاه یکی از راههای اقتصادی برای تغذیه دام با کمترین هزینه میباشد

همانگونه که می دانید قیمت کاه نسبت به سایر مواد علوفه ای بسیار ارزانتر می باشد و به

همین دلیل دامداری ها تمایل زیادی به استفاده از آن جهت تغذیه دامها دارند. اما توصیه

می شود که قبل از مصرف کاه آن را با سایر مواد غنی کنید و سپس به عنوان جیره غذایی

به دامها بدهید.

چرابایدکاه راغنی سازی نمود؟

کاه از نظر غذایی ارزش قابل توجهی ندارد و به همین دلیل دامها برای هضم کردنش آن را مدت بیشتری در شکمبه خود نگه داری می کنند. از طرفی افزایش مدت زمان هضم شدن کاه باعث می شود که دامها غذای کمتری مصرف کنند و درنتیجه از تولید آنها کاسته خواهد شد.

دراین فیلم آموزشی تمامی مراحل غنی سازی ومقایسه ارزش غذایی آنرابه صورت تصویری آموزش میدهدمدت زمان فیلم

بیست وپنج دقیقه  میباشد  دراینجا بخشی از فیلم برای دانلود قرارداده شده است

فیلم آموزشی غنی سازی کاه باکوداوره

۳۰۰۰تومان