طرح جامع گاز سوز کردن وسایل نقلیه ایران

به نام خدا

طرح جامع گاز سوز کردن وسایل نقلیه ایران

باسلام به شما کارآفرین گرامی شما میتوانید عناوین طرح توجیهی رادراینجامشاهده فرمایید-موفق باشید
۱  خلاصه و نتایج
۱ـ۱   رشد وسایل نقلیه و تعریف سناریو
۱ـ۲   تجربه جهانی
۱ـ۳  چالشها و امکان سنجی سناریو
۱ـ ۴  طرفهای ذینفع
۲ مقدمه
۲-۱    آشنایی با پروژه و ساختار اصلی آن
۲-۲    هدف نهایی
۲-۳    تکمیل نمودن پروژه
۳ چشم انداز
۳ـ۱ اهداف
۳ـ۲ محدوده کار
۴ امکان سنجی برنامه تبدیل
۴ـ۱     ارزیابی سناریوهای رشد ناوگان وسایل نقلیه
۴ـ۲      تبدیل به  CNG  به عنوان سوخت، و زیر ساخت CNG
۴ـ۳      نرخهای دیگر تبدیل NGV
۴- ۴    ارزیابی نرخ نفوذ
۴ـ۴ـ۱    نرخ نفوذ پایین
۴ـ۴ـ۲    نرخ نفوذ متوسط
۴-۴-۳   نرخ نفوذ بالا
۴-۵ امکان سنجی موارد مربوط به نرخهای نفوذ NGV
۴-۶ تاثیر بر عرضه و توزیع گاز

۵   نظامهای تبدیل
۵-۱ مقدمه
۵-۲ وسایل نقلیه گاز طبیعی سوز از OEM
۵-۳ سیاست OEM در ایران
۵-۳-۱ چشم اندازهای تولید وسایل نقلیه رایج
۵-۳-۲ سیاست OEM برای تولید NGV
۵-۴  تبدیل به CNG – تبدیل بعد از فروش در بازار
۵-۵ مقایسه خودروهای تبدیل شده “ بعد از فروش در بازار” و OEM
۵-۶  کیت تبدیل CNG

۶ الزامات کارگاههای تبدیل
۶-۱ تعریف ” تبدیل“
۶-۲ معیارهای کارگاههای تبدیل
۶-۲-۱ صلاحیتها
۶-۲-۲ مسئولیت
۶-۲-۳ سازمان
۶-۳ استانداردها و ایمنی / ۹ /
۶-۴ آمادگی عملیاتی
۶ – ۵  تعمیر و نگهداری
۶-۶ گواهینامه کارگاههای تبدیل
۶–۷ ظرفیت کارگاههای تبدیل /۱/

۷  مطالعات موردی در زمینه تبدیل
۷-۱  تاکسیها
۷-۱-۱  کلیات /۱۱/
۷-۱-۲  مارکها و مدلها
۷-۱-۳  عملکرد
۷-۱-۴  اقتصاد و آمار
۷-۱-۵   تجربه های پیشین و برنامه فعلی تبدیل CNG در ایران /۱۱,۱۲/
۷-۱-۶  خلاصه و نتایج مباحث مربوط به تاکسیها
۷-۲ اتوبوسها
۷-۲-۱   وضعیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، ناوگان موجود
۷-۲-۲   مهارت و کارایی
۷-۲-۳   فناوری و آلودگیهای دود و صدا
۷-۲-۴  نسبت تبدیل
۷-۳   برآورد هزینه و مدل برنامه تبدیل
۷-۳-۱  مدل هزینه یک کارگاه تبدیل
۷-۳-۲  مدل تبدیل ایران
۷-۴  تحلیل نقطه سر به سر برای مطالعات موردی
۷-۴-۱  هزینه ها
۷-۴-۲     هزینه های سالیانه
۷-۴-۳    تحلیل نقطه سر به سر – اتوبوسهای شهری
۷-۴-۴  تحلیل نقطه سر به سر – خودروهای شخصی و تاکسیها
۷-۴-۵  تحلیل نقطه سر به سر – نتایج

۸   جا نمایی و مدل برآورد هزینه ایستگاههای سوختگیری
۸-۱      ظرفیت
۸-۲   چیدمان ، تعیین محل و جا نمایی
۸-۳   امنیت عرضه
۸-۳-۱  منابع گاز /۱۳/
۸-۳-۲    امنیت فنی
۸-۴   ایستگاه سوختگیری ، مدل هزینه

۹  کل منافع طرح بر اساس مطالعات موردی
۹-۱   صرفه جویی سوخت
۹-۱-۱   اتوبوسها
۹-۱-۲   تاکسیها
۹-۲   محیط زیست

۱۰   منابع و مراجع:
این طرح توجیهی در۱۰۹صفحه تنظیم گردیده است

طرح جامع گاز سوز کردن وسایل نقلیه ایران

قیمت ۳۰۰۰تومان