طرح تولید (Superpipe) لوله های سوپر پایپ

به نام خدا

طرح تولید (Superpipe) لوله های سوپر پایپ

کاربرد لوله های تلفیقی فلزی پلیمری عمدتا ٌ در تأسیسات ساختمان ها شامل آبرسانی، بهداشتی، حرارتی و
برودتی م ی باشد. تجارب چندین ساله مصرف این نوع لول ه ها در کشورهای اروپایی نشانگر آن است که
لوله های فلزی پلیمری می توانند کاربرد گسترده ای در تأسیسات هوای فشرده، اتومبیل سازی، کشتی سازی،
هواپیما سازی، کارخانجات شیمیایی دارویی و دستگاه های پزشکی داشته باشند.

نام محصول تولید لوله های سوپر پایپ
ظرفیت پیشنهادی طرح ٣ میلیون متر در سال
موارد کاربرد بهداشتی- انتقال آب- صنایع شیمیائی و
سرمایش و گرمایش
مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن کراس لینک – ورق آلومینیوم و
چسب
٧ میلیون متر -۶ ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ٢٧
٢٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

۴۴صفحه

۳۰۰۰تومان