طرح تولید کنسرو ، مربا و ترشی قارچ باظرفیت۵۰۰تن درسال

به نام خدا

طرح تولید کنسرو ، مربا و ترشی قارچ باظرفیت۵۰۰تن درسال

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدما تی تولید کنسرو ، مربا و ترش ی قارچ می باشد . این
مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز
شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما یه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات
مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند . امید
است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

در طرح حاضر هدف تو ل ید کنسرو قارچ است که به همان مفهوم
عام نگهدار ی قارچ در آب نمک م ی باشد . این کنسرو در قوط ی ها ی فلز ی ۵۰۰ گرم ی بسته بند ی شده
و بصورت آماده مصرف به بازار عرضه خواهد شد . از نقطه نظر نوع قارچ مصر ف ی نیز با ید گفت که در
کشور ایران از قارچ صدفی برای تولید محصولات تبدیلی آن استفاده می شود .
مربای قارچ نیز نوع ی مربا است که هنوز بصورت صنعت ی تولید و عرضه نمی شود و لذا در طرح حاضر
هدف تو لید صنعت ی و عرضه آن در بازار م ی باشد . مربای قارچ بر خلاف سایر مرباها از طعم ملا یم ی
برخوردار است که بد ین تر تیب مصرف آنرا نزد برخ ی مصرف کنندگان خاص آن مطلوب و جذاب م ی
سازد . مربای تولیدی در شیشه های ۳۳۰ گرمی بسته بندی و روانه بازار خواهد شد .

ترشی قارچ نیز یک محصول جد ید است که هنوز بصورت صنعت ی در کشور تو ل ید و عرضه نم ی شود و
لذا در طرح حاضر تو ل ید صنعتی آن عرضه خواهد شد . در مورد ترشی قارچ نیز باید گفت که در واقع
این محصول نوع ی شور محسوب م ی گردد که از نمک در آن جهت نگدار ی استفاده خواهد شد . در این
محصول نیز از قارچ صدفی استفاده شده و نوع بسته بندی شیشه ۳۳۰ گرمی خواهد بود .

نام محصول کنسرو ، مربا و ترشی قارچ
۲۰۰ و ۲۰۰ تن در سال ، ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) کنسرو ، مربا و ترشی قارچ به ترتیب ۱۵۰
موارد کاربرد
کنسرو قارچ مصرف در تهیه غذاهائی مانند ماکارونی ،
خوراک لوبیا ، خورشت قیمه و …..، مصرف در تهیه سوپ ها ،
تهیه انواع خورشت ها، تهیه برخی سالادها و….
مربای قارچ بعنوان غذای اصلی و یا هم غذا
ترشی قارچ بعنوان چاشنی و همراه غذاهای دیگر
مواد اولیه مصرفی عمده قارچ
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مطابق گزارش ارائه شده
اشتغال زایی (نفر) ۳۰
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۵۰۰

۶۶صفحه

۳۰۰۰تومان