طرح توجیھی پشم شویی

به نام خدا

طرح توجیھی پشم شویی

پشم گوسفندان ا یران اغلب از الیاف ضخیم تشکیل شده اند که به مصرف تولید قالی، گلیم و جاجیم رسیده
و یا در پتوبافی مورد استفاده قرار می گیرند . علاوه بر این در بافت دستکش، کلاه، شال گردن، جوراب،
ساخت اشیاء نمدی، رختخواب و و سایل مبلمان نیز پشم گوسفند کاربرد دارد.
فیبر پشم اکن ون می تواند در موارد استعمالی از عایق های حرارتی گرفته تا پوشاک به کار رود . علاوه بر
موارد ذکر شده، به طور طبیعی پشمً در برابر آتش مقاوم است و تقاضای مصرف کننده برای محصولات
طبیعی در خانه ها، باعث استفاده روزافزون از آن شده است.
همچنین خصوصیت جذب و پس دهی رطوبت پشم به تاثیرات گرم کنندگی و سردکنندگی انفعالی پشم
کمک می کند.
۲-۱-۲ طبقه بندی محصول
پشم را براساس سن و جنس حیوان، نوع پشم، روش تهیه پشم، فلس پشم و چگونگی پرورش جانور،
نگهداری و اعمال مختلف بر روی پشم طبقه بندی می کنند . مثلاً این که آیا پشم، پشم گوسف ند یکساله

است یا بیش از یکسال، پشم بره است یا قوچ، پشم کثیف و عرق دار است یا شسته شده، پشم چیده شده
است یا دباغی شده، پشم شکم است یا دست و پا، و از این قبیل.
پشم از جهت ظرافت و ضخامت به سه دسته تقسیم می شود:
۱) پشمهای بسیار زبر و شکننده (کمپ) که بین ۱۰۰ ت ا ۲۵۰ میکرون ضخامت دارند . این پشمها را نمی
توان ریسید و بافت، اما می توان از آنها نخهای ضخیمی تهیه کرد که برای بافت قالی بهترین نوع نخ است؛
می نامند . اگر این رشته ها با پشمهای عالی « مو » ۲) رشته هایی با ضخامت ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون که آنها را
(پشمهای با حداقل ضخامت) ترکیب شوند، نرمتر و آسان بافتتر از کمپ می شوند؛
۳) رشته های ظریفتر که عالیترین نوع پشم اند و خود دو دسته اند : پشم متوسط : که ضخامت آن بین ۳۰ تا
حدود ۶۰ میکرون است؛ پشم عالی : که ضخامت آن از ۳۰ میکرون کمتر است و ضخامت مرغوبترین نوع آن
گاه به ۶ میکرون می رسد.
در ایران طبقه بندی خاصی از انوع پشم به وجود نیامده است و تنها براساس نامهای محلی، از قبیل : بلوچی،
کرمانی، کردی، ماکویی، زل، قره گل، بختیاری و نائینی عرضه می شوند.

طرح توجیھی پشم شویی

۳۹صفحه

۳۰۰۰تومان