طرح توجیهی (PFS) بطری شیشه ای از خرده شیشه glassy bottle ver.02

به نام خدا

طرح توجیهی (PFS) بطری شیشه ای از خرده شیشه glassy bottle ver.02

هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر
گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم است این
خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیح مشخصات و
انواع مختلف محصول، بدون تردید راهنمای مناسبی جهت تصمیم
گیری های لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات
بعدی مورد نیاز خواهد بود.محصول تولیدی در این طرح بطری شیشه ای می باشد که در
ادامه گزارش به طور مفصل به بررسی در این زمینه می
پردازیم

همانطور که ذکر گردید، محصول مورد بررسی در این طرح،
بطری شیشه ای می باشد. که بر اساس تقسیمبندی کالاهای
به شماره ISIC صنعتی در وزارت صنایع و معادن، دارای کد
٢۶١٠١۵١١ و با عنوان انواع بطری شیشه ای میباشد.
بررسیهای صورت گرفته از مؤسسه پژوهشهای وزارت بازرگانی
و سازمان توسعه تجارت ایران، بیانگر آن است که هیچ
تعرفه مشخصی به این محصول تخصیص داده نشده است و واردات
و صادرات آن تحت تعرفه های دیگر مرتبط با انواع بطری
صورت گرفته است

برای تهیه بطری، خمیر شیشه را از بالای ماشین قال بزنی
توسط قیچی مخصوص به صورت لقم ههایی در آورده، به قسمت
قالب زنی وارد م یکنند و از پایین، هوا در آن م یدمند تا
شکل مطلوب به خود بگیرد. برای تهیه انواع لیوان،
استکان، لوله چراغ نفتی و فانوس ، مانند تهیه بطری عمل
می شود، ولی بجای دمیدن هوا ، از قالب ویژه استفاده
می شود.

طرح توجیهی (PFS) بطری شیشه ای از خرده شیشه glassy bottle ver.02

۴۹صفحه

۳۰۰۰تومان