طرح توجیهی واتر پمپ اتوبوس ۳۰۲ کامیون و خاور

به نام خدا

طرح توجیهی واتر پمپ اتوبوس ۳۰۲ کامیون و خاور

فهرست مطالب
عنوان فنی
فصل اول
بررسی بازار
بازاریابی
براورد تقاضا
سهم قابل وصول از بازار
فرمول محاسبه سهم قابل وصول
فصل دوم
مطالعه فنی
لیست ماشین آلات مورد نیاز
لیست ابزارآلات مورد نیاز
برآوردنیروی انسانی بخش تولیدی
محاسبه زمان سیکل
نیروی انسانی بخش مونتاژ
بالانس خط مونتاژ
جدول تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال
تجهیزات مورد نیاز بخش دریافت ارسال
نیروی انسانی مورد نیازبخش دریافت و ارسال
تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها تجهیزات
نیروی انسان
استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد
تعیین استقرار بخشهای تولیدی
روش مار پیچی
استقرار I مربوط به روش مار پیچی
استقرارII مربوط به روش مارپیچی
استقرار III مربوط به روش مارپیچی
فاصله مختصاتی (پله ای )دپارتمانها در طرح I جدولبندی سفر
فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح II جدولبندی سفر
فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح III جدولبندی سفر
انتخاب طرح نهایی
تعیین وسایل حمل ونقل
محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز
انبار ابزار
کارگاه نگهداری و تعمیر
بخش تاسیسات
طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل
براورد تعداد کارکنان قسمتهای سروس دهنده به پرسنل
برآورد تعداد کارمندان بخش اداری
دیاگرام ارتباطات
تعیین محل کارخانه
عوامل موثر در تعیین محل
برررسی سه محل مختلف برای احداث کارخانه با توجه به عوامل معرفی نشده
پیشنهاد محل انتخابی
فصل سوم
بررسی مالی
تعیین سرمایه ثابت طرح
تعیین سرمایه در گردش طرح
مجموع سرمایه مورد نیاز
برآورد هزینه های سالیانه
محاسبه قیمت تمام شده محصول
تعیین قیمت فروش
صورتحساب سود و زیان
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل طرح
توجیه پذیری طرح

طرح توجیهی واتر پمپ اتوبوس ۳۰۲ کامیون و خاور

۶۷صفحه
۳۰۰۰تومان