طرح توجیهی سیستم آبیاری قطره ای

به نام خدا

طرح توجیهی سیستم آبیاری قطره ای

نام محصول انواع اتصالات و تجهیزات آبیاری قطره ای
ظرفیت پیشنهادی طرح ۵۵٠ تن
موارد کاربرد آبیاری زمین های زیر کشت آبی
مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن سبک/ پلی اتیلن سنگین
١٢٠٣ تن ( کمبود محصول (سال ١٣٩١
اشتغال زایی (نفر) ٢٩
۴۵٠٠ (m زمین مورد نیاز
زیربنا
١۵٠ (m اداری
١٢٠٠ (m تولیدی
٣٢٠ (m انبار
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی (تن)
پلی اتیلن سبک: ٣۴۵
پلی اتیلن سنگین: ٢۶٠
میزان مصرف سالانه یوتیلیتی
۵٢٠٠ (m آب
۶١٨ (kw) برق
١٨٨١٧۵ (m گاز

از روشهای جدید آبیاری که به سرعت در کشورهای مختلف رو به گسترش است، روش آبیاری قطره ای
است. آبیاری قطره ای به کلیه روشهایی گفته می شود که در آنها آب به مقدار کم و حدود ١ تا ١٠ لیتر
در ساعت به آرامی در نزدیک گیاه ریخته می شود، به همین دلیل این روشها را آبیاری با حجم کم
نامیده اند. در آبیاری قطره ای آب در یک سیستم لوله ای در مزرعه توزیع می شود که فشار آب در هنگام
خروج از قطره چکانها نزدیک به صفر می باشد. بنابراین روش آبیاری قطرهای نیز یکی از روشهای آبیاری
تحت فشار به حساب می آید که در آن فشار آب بسیار کم است.

طرح توجیهی سیستم آبیاری قطره ای

۳۰صفحه

۳۰۰۰تومان