طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

به نام خدا

طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی از چدن آلیاژی به طریق ریخته گری
میباشد.

عناصر آلیاژی برای بهبود کیفیت چدن
برای مصارف ویژه به آن افزوده میشود. آلیاژهای چدن در کارهای مهندسی که در آنها چدن
معمولی ناپایدار است به کار میروند. اساسا خواصمکانیکی چدن به زمینه ساختاری آن
بستگی دارد و مهمترین زمینه ساختار چدنها عبارتند از :فریتی ، پرلیتی ، بینیتی و آستینتی .
انتخاب نوع چدن و ترکیب آن براساس خواصو کاربردهای ویژه مربوطه تعیین میشود .
چدن ها به دو گروه اصلی طبقهبندی میشوند، آلیاژهایی برای مقاصد عمومی که موارد استعمال
آنها در کاربردهای عمده مهندسی است و آلیاژهای با منظور و مقاصد ویژه از جمله چدنهای
سفید و آلیاژی که برای مقاومت در برابر سایش ، خوردگی و مقاوم در برابر حرارت بالا مورد
استفاده قرار میگیرند. در طرح حاضر هدف تولید قطعات ریختگی از چدن آلیاژی است ، لذا
مطالعات بر روی این دو نوع چدن متمرکز شده است …..

نام محصول قطعات صنعتی از آلیاژهای مختلف چدن به روش ریخته گری
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۱۰۰ تن در سال
موارد کاربرد
صنعت خودرو ·
صنعت کشتی سازی ·
صنعت ماشینسازی و تجهیزات ·
صنایع ریلی · وغیره
مواد اولیه مصرفی عمده: انواع شمشچدن
کمبود محصول :(پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی: (نفر) ۲۵
زمین مورد نیاز:(مترمربع)۱۲۰۰

طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

۷۲صفحه

۳۰۰۰تومان