طرح توجیهی تولید یونوبلوک

به نام خدا

طرح توجیهی تولید یونو بلوک

ظرفیت پیشنهادی طرح ٣٠٠٠ تن در سال
موارد کاربرد ساختمان سازی
مواد اولیه مصرفی عمده پلی استایرن
٣٣٠٠ تن در سال  کمبود محصول
اشتغال زایی (نفر) ۴١
٣٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

با معرفی یونوبلوک به بازار و کاربردهای آن د ر صنعت ساختمان، یونوبلوک جایگاه خود را در این
صنعت یافته است . دو نکته مهم در ساخت و سازهای کنونی، صرفه جو یی انرژی در ساختمان (عایقهای
حرارتی) و سبک سازی در ساختمان است . نیاز به مسکن و حجم بالای ساخت و ساز، لزوم اقتصادی تر
شدن و ایمن تر کردن ساخت و سازها را موجب م ی شود . در نت یجه در تولید مصالح جدید ساختمانی
سرعت بخشیدن به فرایند ساخت، افزایش دوام، عمر مفید، سبک سازی، ایمنی در برابر حوادثی نظیر زلزله
و آتش سوزی و صرفه جویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار می گیرد.

طرح توجیهی تولید یونو بلوک

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان