طرح توجیهی تولید یونوپانل

به نام خدا

طرح توجیهی تولید یونوپانل

نام محصول مورد مطالعه یونوپانل می باشد و کد آیسیک این محصول ۲۵۲۰۱۳۳۱ می باشد. یونوپانل
در ابتدای سال ۱۹۵۰ بعنوان ترموپلاستیک انبساطی معرفی گردید . با این حال، تا بعد از جنگ جهانی دوم
تجاری نشد . فرایند تولید تجار ی این ماده بر پایه اکستروژن مخلوط پلی استایرن و پک عامل پف زای با
نقطه جوش پایین که در دمای فرآیند مذاب پلیمر، منبسط می شود بوده است که ساختار سلولی ایجاد شده
بعد از سرد شدن، در پلیمر باقی می ماند.
خواص پلی استایرن بر حسب بلندی و کوتاهی زنجیر ههای پلیمر و تعداد شاخه های جانبی تغییر
میکند. بطور کلی افزایش طول زنجیره ها که معرف وزن ملکولی بالاتر میباشد، باعث اصلاح خواص مکانیکی
میگردد، ولی در عین حال تبدیل آن را به اشکال مختلف دشوار میسازد.
ساختمان پلیمری پلی استایرن دارای شبکه منظمی نبوده و بصورت آمورف (غیر کریستال) است و
بدین جهت شفاف ترین نوع پلاستیک میباشد. اشیاء ساخته شده از پلی استایرن شبیه شیشه بوده و ۹۰
درصد طیف مرئی را از خود عبور میدهند. این خاصیت باعث ابداع کاربردهای مفیدی برای این پلاستیک
گردیده است. نوع معمولی پل یاستایرن تحت فشار شکل اصلی خود را حفظ میکند ولی در مقابل ضربه
شکننده میباشد.
چون ساختمان پلی استایرن عاری از گروههائی با خواص قطبی است، بدین جهت این پلاستیک
بصورت یک عایق الکتریسیته عمل مینماید. این کیفیت با تغییر درجه حرارت و فرکانس کاهش نمییابد. به
دلیل غیر قطبی بودن پلی استایرن، این ماده در مقابل محلول های رقیق اسیدی و بازی بخوبی مقاومت
مینماید. ولی در مقابل حلال های کلرینه و حلقوی آسیب پذیر است.
اشیاء ساخته شده از پلی استایرن در مدتی محدود تا ۹۰ درجه سانتیگراد بدون تغییر شکل باقی
۸۰ درجه تجاوز نمود، بدین – میمانند، ولی چنانچه حرارت برای مدتی طولانی وارد شود نبایستی از ۸۵………

نام محصول یونوپانل
ظرفیت پیشنهادی طرح ۳۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد بسته بندی، ساختمان و تولید قالبهای
صنعتی
مواد اولیه مصرفی عمده پلی استایرن
۰ ( کمبود محصول (سال ۱۳۹۰
اشتغال زایی (نفر) ۴۴
۴۰۰۰ (m زمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولید یونوپانل

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان