طرح توجیهی تولید کربنات باریم

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کربنات باریم

نام محصول کربنات باریم
ظرفیت پیشنهادی طرح ٣ هزار تن در سال
موارد کاربرد ساخت تیتانا تها، فریت ها، دیرگدازها
مواد اولیه مصرفی عمده سولفات باریم ۴٠٠٠ تن در سال
کربنات سدیم ۴٠٠٠ تن در سال

اشتغال زایی (نفر) ۴٢
٣٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

کربنات باریم به دو صورت موجود می باشد: یکی کربنات باریم طبیعی یا ویتریت و دیگری کربنات
باریم سنتزی.
کربنات باریم یا ویتریت که یکی از دو ترکیب شیمیایی مهم باریم می باشد با ترکیب شیمیایی
کشف شده است (دیگر ترکیب مهم باریم، سولفات Withering توسط کانی شناس برجسته انگلیسی BaCO٣
۴ گرم بر / باریم یا باریت است). این ماده در سیستم اورتورومبیک متبلور می شود. وزن مخصوص آن ٣۵
٣، جلای شیشه ای و گاهی صمغی می باشد. -٣/ سانتی متر مکعب،سختی آن ٧۵
ویتریت به رنگ سفید، متمایل به زرد و خاکستری با رنگ خاک سفید و بلورهای شفاف تا نیمه
شفاف می باشد. این کانی معمولاً نسبت به باریت کمیاب بوده و غالباً رگه های گالن را همراه یمی کند و با
اسید سولفوریک تبدیل به سولفات باریم می شود

۲۵صفحه

۳۰۰۰تومان