طرح توجیهی تولید کبریت

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کبریت

خلاصه طرح
نام محصول طرح تولید کبریت معمولی
ظرفیت طرح ٨ میلیون قوطی
موارد کاربرد کاربرد این وسیله در روشن کردن شعله
آتش و ایجاد جرقه
مواد اولیه مصرفی عمده الوار، کلرات پتاسیم، فسفر قرمز، موم
پارافین، چسب و گوگرد
١١۵١ میلیون قوطی: مازاد محصول
اشتغال زایی (نفر) ٢٠
٢۵٠٠ (m زمین مورد نیاز ( ٢

معرفی محصول: -١-١
– کبریت
مجموعه ای است شامل تعدادی خلال از جنس مواد آتشگیر (مانند چوب، مقوا و …) که سر آنها به
مواد آتشزا آغشته شده است و محفظ ه ای که خلالها در آن جای دارند. محفظه می تواند جزء لازم مح سوب
گردد.
– قوطی
قوطی محفظه ای است که چوبهای کبریت در آن جا گرفته و شامل دو قسمت رویی و تویی م ی باشد.
جنس آن می تواند مقوایی، چوبی یا پلاستیکی و یا تلفیقی از هر سه باشد.
نامیده شده و بصورت کتابچه های در چند ردیف چوب « جلد » در مورد کبریت بغلی این محفظه
کبریت را در خود جای می دهد.
– رویی
جعبه ای است برای پوشش جعبه تویی کبریت که قسمتی از آن به ماده افروزنده آغشته شده است.
– تویی
قسمتی از قوطی که روباز بوده و چوبهای کبریت در آن جا می گیرید……

۳۲صفحه

۳۰۰۰تومان