طرح توجیهی تولید کانتینر و کانکس

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کانتینر و کانکس

خلاصه طرح
نام محصول تولید انواع کانتینر و کانکس
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی): کانکس ۳۰۰۰ متر مربع در سال
کانتینر ۸۰ دستگاه در سال ·
موارد کاربرد
کانکس:
محل مسکونی انسانها ·
به عنوان فروشگاه، کیوسکهای روزنامه فروشی، ·
کیوسکهای میوه فروشی
کانتینر:
حمل بارهای متفرقه ·
حمل بارهای یخچالی ·
حمل مایعات و سیالات ·
مواد اولیه مصرفی عمده : تیرآهن .پروفیل قوطی ، ورق گالوانیزه و…
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) کانکس ۷۸۷۱ متر مربع درسال
کانتینر مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی (نفر) ۱۸
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۱۵۰۰

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید انواع کانتینر و کانکس میباشد. که در
قالب متدولوژی علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری
مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی
با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد …..

۷۸صفحه

۳۰۰۰تومان