طرح توجیهی تولید کامیون قطار(واگن باری)

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کامیون قطار(واگن باری)

خلاصه طرح
نام محصول تولید کامیون قطار
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۶۰ دستگاه در سال
موارد کاربرد حمل بار در سیستم ریلی
مواد اولیه مصرفی عمده انواع فولاد و چوب روسی و قطعات جانبی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۱۷۵ دستگاه در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۳
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۴۷۰۰

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید کامیون قطار میباشد. که در قالب
متدولوژی علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرمافزاری
مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز
برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان
محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید
باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه
صنعتی کشورمان بعمل بیاورد …..

۵۶صفحه

۳۰۰۰تومان