طرح توجیهی تولید پلیمرهای رنگپذیر با نانوافزودنی هادرصنعت اتومبیل سازی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پلیمرهای رنگپذیر با نانوافزودنی هادرصنعت اتومبیل سازی

زنجیره ارزشرکن تجاری سازی پلیمرهای رنگپذیر با نانو افزودنی ها
یک ساختار زنجیره ارزش برای به ثمر رسانی کاربردهای فناوری نانو از مواد خام اولیه تا محصول
نهایی ضروری است. بخشهای اصلی زنجیره ارزشعبارتند از:
نانومواد: نانومواد ساختارهای مهندسی شده هدفمندی از مواد میباشند که حداقل یکی از ابعاد آنها زیر
۱۰۰ نانومتر بوده و خصوصیات وابسته به اندازهای را از خود نشان میدهند که در حداقل مقدار
فرآوری شدهاند. نانومواد خصوصیات منحصر به فردی از خود نشان میدهند که میتوان این
خصوصیات را به اندازه آنها نسبت داد. این مواد به خودی خود مفید نمیباشند؛ اما وارد محصولات
دیگر شده و باعثایجاد خصوصیات مطلوبمیگردند.
حدواسطهای نانومقیاس: حدواسطهای نانومقیاس محصولات میانی میباشند که یا از نانومواد استفاده
نموده و یا از مواد دیگری بهره میبرند تا ساختارهای نانومقیاستولید کنند.محصولات توانمند شده توسط نانو: محصولات توانمند شده توسط نانو کالاهایی هستند که در انتهای
زنجیره ارزشفناوری نانو از نانومواد یا حدواسطهای نانومقیاسبهره بردهاند.
نانوابزارها: سه مرحله قبلی زنجیره ارزش در طول هم قرار میگیرند. نانومواد در حدواسطهای نانو
مورد استفاده قرار میگیرند و این حدواسطها در ساخت محصولات توانمند شده به کار گرفته
میشوند. با این حال محققان و تولیدکنندگانی که در تمام این سه مرحله فعالیت میکنند، در
فعالیتهای تحقیقاتی، توسعهای و تولیدی خود، از بخش چهارم زنجیره ارزش یا نانوابزارها استفاده
میکنند که شامل تجهیزات و نرمافزارهای اصلی میباشد که در تصویربرداری، دستکاری، و مدلسازی
مواد در مقیاس نانو مورد استفاده قرار میگیرند (همانند میکروسکوپهای پروب پیمایشگر و
میکروسکوپهای الکترونی)……

خلاصه طرح
نام محصول تولید پلیمرهای رنگپذیر با
نانوافزودنیها
موارد کاربرد صنعتخودرو سازی
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) ۲۵۰

زمین مورد نیاز (متر مربع) ۵۰۰

محلهای پیشنهادی برای احداث واحد فناورانه
پارک های علمی و فناوری پردیس،
آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان،
خراسان، فارس، قزوین، کرمان،
کرمانشاه، گیلان و مرکزی

طرح توجیهی تولید پلیمرهای رنگپذیر با نانوافزودنی هادرصنعت اتومبیل سازی

۴۶صفحه

۳۰۰۰تومان