طرح توجیهی تولید قیرامولوسیون بیتومین

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قیرامولوسیون بیتومین

محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید قیر امولسیون بیتومین
میباشد آه به قیر سبز موسوم است. این نوع قیر در اویل قرن گذشته
اختراع و در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به مزیت های فنی و
اقتصادی و عمدتا” به دلیل سازگاری با محیط زیست به عنوان جایگزین
قیرهای محلول مورداستفاده قرار گرفته است. در سالهای اخیر با توجه به
آاربردهای جدید قیر امولسیون در صنعت راهسازی و دیگر صنایع این
محصول اهمیت روز افزونی در صنعت قیر جهان داشته است. اما قبل از
پرداختن به محصول اصلی لازم است ابتدا با تعاریف و اصطلاحاتی که در
رابطه با موضوع طرح مورد بررسی است باید آشنا شد:
الف- تعریف قیر و کاربردهای آن :
بدون شک واژه قیر نزد توده مردم واژه ای آشناست. اما شاید این
ماده به آن اندازه آه در عرف عامیانه ماده ای شناخته شده و مشخص
است, برای متخصصین فن معروف و مشخص باشد. دربرداشت عامیانه ” قیر
ماده ای سیاه، بدبو و احیانأ ناخوشایند است آه دو خاصیت مشخص
دارد؛ چسپندگی و آب بندی” . منشأ قیر از نفت میباشد .
آغاز صنعت مدرن قیر را میتوان به سال ١٧١٢ میلادی دانست آه
سنگهای قیری (قیر طبیعی) در فرانسه آشف شدند، در آن هنگام مواد قیری
را بصورت ساده ای مانند آلوخه روی سطح جاده های محلی پخش میکردند
و این تکنیک آاملاً موفقیت آمیز بود و در مدت آوتاهی در آار بصورت
پودر آردن و گرم آردن مواد قبل از استفاده حاصل شد.
با پیشرفت علم و تکنولوژی قیر آاربردهای بسیار متنوع و گسترده
ای در صنایع گوناگون و جهت مصارف مختلف از جمله راهسازی پوشش: کف بام  لوله های زیرزمینی  محافظ فلزات ، آب بندی: مخازن کانالها
پلها ،تثبیت شنهای روان، رنگ آمیزی و……. پیدا نموده است. قیر در
راهسازی بعنوان یک نوع پوشش حافظتی و بعنوان یک عامل چسباننده در
صنعت ساختمان بکار برده می شود. در بسیاری از فعالیتهای رایج در
١٠٠ در جه سلسیوس حرارت داده می شود تا – این زمینه قیر در حدود ٢٠٠
به اندازه کافی جهت اختلاط با مصالح دانه ای روان گردد. مخلوطهای گرم
بایستی بصورت گرم ذخیره، حمل و استفاده گردند در غیر اینصورت کارایی
خود را از دست می دهند. ظرفیت ﻧﻬایی راه احداث شده همزمان با سرد
شدن مخلوط پخش شده بهبود می یابد. گاهی قیر را با حلالهای نفتی همانند
کروزون امتزاج می دهند تا روان گردد و در اینصورت مقاومت ﻧﻬایی
مصالح همزمان با تبخیر حلال پدید می آید.

نام محصول قیر امولسیون بیتومین
ظرفیت پیشنهادی طرح ١۵٠٠٠ تن
موارد کاربرد راهسازی , پوشش آف و بام ,محافظت لوله
های زیرزمینی, محافظت فلزات ، آب بندی
مخازن  آانالها  پلها ، تثبیت شنهای
روان، رنگ آمیزی.
مواد اولیه مصرفی عمده محلول داغ امولسیون ساز , اسید,آب و قیر
طبیعی(بیتومین)
کمبود محصول (پایان برنامه
چهارم) ١ میلیون تن
اشتغال زائی (نفر) ٣٢ نفر
زمین موردنیاز (متر مربع) ۵٠٠٠ مترمربع

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان