طرح توجیهی تولید ظروف یکبارمصرف بطری پریفرم و PET

به نام خدا

طرح توجیهی تولید ظروف یکبارمصرف بطری پریفرم و PET

فهرست مطالب طرح:
١- معرفی محصول
١-نام و کد محصول
٢-شماره تعرفه گمرکی
٣-شرایط واردات
۴-بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی
۵-بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۶-موارد مصرف و کاربرد
٧-بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
٨-اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
٩-کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کنندهمحصول
١٠ – شرایط صادرات
٢-وضعیت عرضه وتقاضا
١- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و
تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداری
کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید
٢- بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفیت،
محل اجرا، می زان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاری انجام شده اعم از
ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)
٣- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ (چقدر از کجا)
۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
۵- بررسی روند صادرات محصو ل از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ و امکان توسعه
آن(چقدر به کجا صادر شده است)
۶- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
٣- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها.
۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم(به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول
۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل بر آورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و
ارزی
۶- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کش ور قیمت ارزی و ریالی
ان و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
٨- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
٩- بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ار تباطی( راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
١٠ – وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
١١ – تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید

خلاصه طرح
PET نام محصول پریفرم و بطری
ظرفیت پیشنهادی طرح:
۶٢۵ تن که تمام ظرفیت واحد به بطری :PET بطری
اختصاص داده شده است PET
موارد کاربرد:
بطری نوشابه های گازدار، آب معدنی، آب میوه، مواد
غذایی، بطریهای مواد شوینده و آرایشی و سایر
مواد اولیه مصرفی عمده
رول پلاستیک بسته بندی، ،PET پلی اتیلن ترفتالات
کیسه های پلاستیکی
( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
١٠٢٠٠ تن :PET کمبود بطری
٣٠ هزار تن :PET مازاد پریفرم
اشتغال زایی (نفر): ۴۵ نفر
زمین مورد نیاز:۳۵۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولید ظروف یکبارمصرف بطری پریفرم و PET

۵۸صفحه

۳۰۰۰تومان