طرح توجیهی تولید سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت بر مبنای میکروتوربینهای گازی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت بر مبنای میکروتوربینهای گازی

سیستمهای تولید همزمان شامل چندین دستگاه عمده و بسیاری اجزاء کوچکتر می باشن د. این
دستگاهها عبارتند از:
محرکهای اولیه ·
تجهیزات الکتریکی ·
دستگاههای بازیابی حرارت ·
چیلرهای جذبی ·
محرکهای اولیه شامل دستگاههایی هستند که انرژی سوخت را به قدرت محور چرخنده تبدیل کرده
تا ژنراتورهای برقی را به حرکت درآورند.
محرکهای اولیه که غالباً در سیستمهای تولید همزمان استفاده میشوند عبارتند از: توربین های
بخاری ، توربینهای گازی و موتورهای رفت و برگشتی. تفاوت عمده بین محرکهای اولیه (ال ف) ابتدا در
سوختهایی است که آنها استفاده میکنند، و دیگر اینکه (ب) در فرآیند احتراق آنها و راندمان حرارت کلی،
نوع، مقدار و درجه حرارت انرژی دفع شده میباشد.
در سه دسته کلی بر اساس نوع محرک اولیه آن تقسیمبندی میشوند که هر دسته CHP سیستم های
شامل مجموعههایی میباشد.
سیلندر پیستونی ·
توربینی ·
پیل سوختی

توضیح موارد مصرف و کاربرد:
در واحدهایی که به طور همزمان به حرارت و توان نیاز دارند، پتانسیل ایجاد تولید همزمان وجود دارد.
البته در صورتیکه سیستم مصرف انرژی دارای خصوصیاتی باشد که در زیر به آنها اشاره شده است، صرفه-
جویی قابل توجهی در هزینه انرژی بدست میآید و سیستم تولید همزمان جذابتر و مقرون به صرفهتر
خواهد بود.
مشخصات یک سیستم ایدهآل برای نصب و اجرای تولید همزمان:
نیاز حتمی به توان الکتریکی o
افزونی موارد استفاده از انرژی حرارتی نسبت به انرژی الکتریکی o
الگوهای بار پایدار و ثابت انرژی الکتریکی و حرارتی o
طولانی بودن ساعات بهرهبرداری فرآیند o
قیمت بالای برق شبکه یا عدم دسترسی به شبکه o
انرژی حرارتی تولیدی در سیستم تولید همزمان در موارد زیر قابل استفاده میباشد:
خشک کردن، پیشگرم نمودن، تولید بخار فرآیند، محرک تجهیزات بازیافت حرارت و تولید آب سرد، آب
گرم، سیال داغ و غیره.
بعضی از دامنههای کاربرد کاملاً مؤثر سیستم تولید همزمان عبارتند از:……

نام محصول سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت
موارد کاربرد واحدهایی که به طور همزمان به حرارت
و برق نیاز دارند
ظرفیت پیشنهادی طرح (کیلو وات) ۲۲۵۰۰
عمده مواد اولیه مصرفی میکروتوربین، تجهیزات حرارتی،
کمپرسور، تجهیزات جانبی الکتریکی
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) —
اشتغالزایی (نفر)۱۶

زمین مورد نیاز (متر مربع) ۳۰۰۰

طرح توجیهی تولید سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت بر مبنای میکروتوربینهای گازی

۷۰صفحه

۳۰۰۰تومان