طرح توجیهی تولید دستگاه علف بر

به نام خدا

طرح توجیهی تولید دستگاه علف بر

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید ماشین های علوفه بر میباشد. مطابق
عرف ، ابتدا محصول مورد نظر به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم بر بازار،
شرح تولید و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای
طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران محترم بتوانند اطلاعات اولیه
مورد نیاز را کسب نموده و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی اقدام نمایند. امید است
اینگونه از مطالعات در راستای توسعه صنعتی کشورمان مثمر ثمر باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
۱ – معرفی محصول
۳ ( -۱ -۱ نام و کد محصولات (آیسیک
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات محصول
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
۲ – وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
-۲-۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال

خلاصه طرح:
نام محصول تولید دستگاه علوفه بر
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۶۰۰ دستگاه در سال
موارد کاربرد برشعلوفه در مزارع و مراتع
مواد اولیه مصرفی عمده تیغه برش- ورق ۸- ورق ۱۵ – نبشی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۲۳۲۷۹ دستگاه در سال

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون
-۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال  ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
۲۴
-۴ تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد
انتظار
۲۷
-۶ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۸ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
-۱۰ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
اشتغال زایی (نفر) ۱۲
زمین مورد نیاز (مترمربع)۱۰۰۰

طرح توجیهی تولید دستگاه علف بر

۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان