طرح توجیهی تولید تونر چاپگر Toner Printer

به نام خدا

طرح توجیهی تولید تونر چاپگر Toner Printer

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱. مقدمه
۲. معرفی محصول
۲ ( ۱-۲ . نام و کد محصول (آیسیک ۳
۲-۲ . شماره تعرفه گمرکی
۳-۲ . شرایط واردات
۴-۲ . استاندارد ملی و بین المللی
۵-۲ . بررسی و ارایه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید
۶-۲ . توضیح موارد مصرف و کاربرد
۷-۲ . بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن
۸-۲ . اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
۹-۲ . شرایط صادرات
۳. بررسی بازار
۱-۳ . بررسی ظرفیت واحدهای فعال تولیدی
۲-۳ . بررسی وضعیت طرحهای جدید
۳-۳ . واردات
۴-۳ . صادرات
۵-۳ . مصرف
۴. مطالعات فنی و تکنولوژیک ی
۱-۴ . بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید و عرضه
۲-۴ . تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم در
۳-۴ . فرآیند عملکرد تونر در چاپگرها
۴-۴ . میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و
۵-۴ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
۶-۴ . وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
۷-۴ . بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت
۸-۴ . وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
۵. مطالعات مالی -اقتصادی
۱-۵ . بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی
۲-۵ . پیش بینی برنامه تولید و فروش
۳-۵ . برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت
. حمایت تعرفه گمرکی و مقایسه با تعرفه های جهانی
۵-۵ . حمایت های مالی (واحدهای موجود و طرح ها)، بانک ها
۶-۵ . چشم انداز ساختار گروه فعالیت های بخش صنعت
۶. تجزیه و تحلیل و ارایه جمع بندی و پیشنهاد نهای ی

طرح توجیهی تولید تونر چاپگرToner Printer

۴۰صفحه

۳۰۰۰تومان