طرح توجیهی تولید توری فلزی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید توری فلزی

خلاصه طرح
نام محصول تولید توری فلزی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۹۵۰ تن در سال
موارد کاربرد
بسته بندی برخی مواد ·
استفاده در پشت گچ بری ها و گچ کاری های ساختمان ·
استفاده در حصارها و محافظت ها ·
استفاده در درب و پنجره ·
استفاده در دیوارهای کاذب ·
…. ·
مواد اولیه مصرفی عمده سیم فولادی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی (نفر) ۲۲
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۳۰۰

فهرست صفحه
مقدمه ۱
۱ – معرفی محصول ۲
۲ ( -۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۳
-۱-۳ شرایط واردات محصول ۴
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) ۴
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۴
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد ۵
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۶
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۶
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۶
۲ – وضعیت عرضه و تقاضا ۸
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ۸
-۲-۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ۱۳
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون ۱۷
۱۸ -۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم ۱۹
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
۲۲
-۴ تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول ۲۳
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد
انتظار
۲۳
-۶ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن ۳۰
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۳۶
-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی ۳۷
-۱۰ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی ۳۹
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید توری های فلزی میباشد.
توری های فلزی ، منسوج های مشبک می باشند که از سیم فلزی بافته می شود . تو ری ها
دارای انواع مختلف می باشند که این تنوع در ارتباط با ابعاد چشمه تور و همچنین قطر سیم بکار
رفته در بافت آن ، پوشش سطح سیم و در نهایت طرح بافت می باشند .
توری ها عموما در عرض ۲ متر و به طول نا محدود ساخته شده و به شکل توپ در بازار
عرضه می گردد .
از نقطه نظر تنوع ، توری های فلزی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد :
توری های فلزی استاندارد ·
توری های فلزی مرغی

توری های فلزی سرند ·
توری های فلزی مخصوصساختمان ·
هر کدام از توری های فوق بر اساس موارد کاربرد تولید و مورد استفاده قرار می گیرند که در
ادامه توضیح لازم در مورد آنها ارائه خواهد شد .

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
توری ها بعنوان محصولات مورد استفاده برای حصار ک شی ، بسته بندی ، حفاظت ، پرکننده
در دیوارهای کاذب و در بسیاری از صنایع مختلف دارای کاربرد هستند .
ذیلا برخی موارد کاربرد عمده فهرست گردیده است .
بسته بندی برخی مواد ·
استفاده در پشت گچ بری ها و گچ کاری های ساختمان ·
استفاده در حصارها و محافظت ها ·
استفاده در درب و پنجره ·
استفاده در دیوارهای کاذب ·
استفاده در ساخت سرند ها ·
استفاده در ساخت فیلترها…..

طرح توجیهی تولید توری فلزی

۴۵صفحه

۳۰۰۰تومان