طرح توجیهی تولید بطری پلاستیکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید بطری پلاستیکی

بطریهای پلاستیکی عمدتا از جنس پلیمرهای پلی اتیلن، پلی اتیلن ترفتالات و بعضا پلی پروپیلن در
ابعاد و اشک ال مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرند . بیش از ۷۵ درصد بطری های تولیدی در جهان
از جنس پلی اتیلن ترفتالات و پلی اتیلن است.

در این میان میزان مصرف بطری های ساخته شده از پلی اتیلن ترفتالات به دلیل خواص برتری نظیر
مقاومت مکانیکی بالا، نفوذپذیری بسیار کم، فرایند پذیری آسان در مقایسه با بطری های ساخته شده از
سایر مواد پلاستیکی تقاض ای بیشتری داشته و در روند رشد سریع تری دارد . لذا این گزارش بر روی
بطریهای ساخته شده از پلی اتیلن ترفتالات متمرکز شده است

نام محصول بطری پلاستیکی
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد نگهداری و حمل نوشابه، آب معدنی،
روغن مایع، ممایعات شوینده
مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن ترفتالات
۲۴۰۰۰ ( کمبود محصول (سال ۱۳۹۱
اشتغال زایی (نفر) ۳۶
۳۵۰۰ (m زمین مورد نیاز ( ۲
۲۵۰ (m اداری ( ۲
۵۰۰ (m تولیدی ( ۲
۱۵۰ (m زیربنا سوله تاسیسات ( ۲
۶۰۰ (m انبار ( ۲
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی پلی اتیلن ترفتالات : ۱۰۸۰ تن
۵۲۸۰ (m آب ( ۳
۳۶۳ (kw) میزان مصرف سالانه یوتیلیتی برق
۹۲۰۰۰ (m گاز ( ۳
ارزی (یورو) –
سرمایه گذاری ثابت طرح ریالی (میلیون ریال) ۱۷۴۱۸
مجموع (میلیون ریال) ۱۷۴۸۱
محل پیشنهادی اجرای طرح مناطق جنوب و جنوب غربی کشور
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بطری پلاستیکی
فهرست مطالب
شرح شماره صفحه
-۱ معرفی محصول ۱
-۱-۱ نام و کد محصول ۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۲
-۱-۳ شرایط واردات ۲
۱-۴ – بررسی و ارائه استاندارد ۲
-۱ قیمت داخلی و جهانی محصول ۳ -۵
-۱-۶ موارد کاربرد ۳
-۱-۷ کالای جایگزین ۸
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا ۸
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۸
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۹
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا ۱۰
-۲-۱ بررسی واحدهای موجود ۱۰
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های دردست اجرا ۱۱
-۲-۳ بررسی روند واردات ۱۳
-۲-۴ بررسی روند مصرف ۱۴
-۲-۵ بررسی روند صادرات ۱۸
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات ۱۹
-۳ بررسی تکنولوژی تولید ۲۱
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی ۲۴
-۵ برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادی ۲۴
-۶ برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین ۲۷
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۲۸
-۸ تامین نیروی انسانی ۲۹
-۹ تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد ۳۰
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۳۱
-۱۱ تجزیه و تحلیل ۳۳
مراجع و

طرح توجیهی تولید بطری پلاستیکی

۳۷صفحه

۳۰۰۰تومان