طرح توجیهی تولید انواع وسائل آتش بازی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید انواع وسائل آتش بازی

تاکنون در کشورمان به صنایع سرگرمی توجه چندانی نشده است؛ به طوری که به عنوان مثال در حال حاضر
هیچ واحد تولیدی ترقه و فشفشه دارای پروانه کاربرد علا مت استاندارد در کشور وجود ندارد.
صنایع سرگرمی امروزه جایگاه ویژه ای در جهان پیدا کرده و این صنایع سالا نه هزاران میلیارد دلا ر ارزش
افزوده ایجاد می کنند.
در کشور ما نیز با توجه به وجود اعیاد اسلا می و ملی متعدد به نظر می رسد که سرمایه گذاری در صنایع
سرگرمی اهمیت زیادی داشته باشد.
با این وجود بی توجهی به این صنایع در کشورمان باعث شده تا رقبای فرصت طلبی مانند چین جای خالی
سرمایه گذاران ایرانی را در بازار کشورمان پر کرده و عملا در بازار صنایع سرگرمی ایران بدون هی چگونه رقیب
جدی میدان داری کنند.
به همین دلیل هم است که همه ساله با نزدیک شدن به آیین چهارشنبه سوری بازار ترقه و فشفشه های
چینی در ایران بسیار داغ و پررونق می شود . در عین حال با کمال تاسف باید گفت که تقریبا قسمت اعظم
ترقه و فشفشه های چینی که در بازار کشورمان به فروش می رود ، بی کیفیت و غیراستاندارد بوده و خطرات
جانی زیادی را برای مصرف کنندگان آنها به دنبال دارد.
تاکنون هیچ تاییدیه ، مجوز یا پروانه استانداردی برای ترقه و فشفشه تولیدی داخل کشور توسط سازمان
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صادر نشده است . همچنین برای انواع ترقه و فشفشه های وارداتی نیز
مجوزی صادر نشده است ،
ترقه و فشفشه های موجود در بازار غیراستاندارد و غیرقابل اطمینان بوده و استفاده از آنها بسیار خطرناک
است. استفاده از این وسایل غیراستاندارد ممکن است صدمات جبران ناپذیری را به ویژه به چشم و گوش وارد
کند و موجبات سوختگی شدید شود .
کاربرد ترقه و فشفشه در کشورهای دیگر با ایران متفاوت است ، در کشورهای دیگر استفاده……….

نام محصول انواع وسایل آتش بازی
ظرفیت پیشنهادی طرح ۲۷۰ تن
اشتغال زایی ۲۷ نفر
زمین مورد نیاز(مترمربع) ۱۵۰۰

۳۳صفحه

۳۰۰۰تومان