طرح توجیهی تولید افزودنیهای بتون برای افزایش سرعت گیرش و حفظ کیفیت

به نام خدا

طرح توجیهی تولید افزودنیهای بتون

ماده ای غیر از آب، سیمان و مصالح مورد استفاده در بتون، که درست قبل از اختلاط یا در هنگام
اختلاط به بتون افزوده میشود، افزودنیهای بتون نامیده میشود. این مواد خواص بتون را بهبود میبخشند.
دستهبندیهای متفاوتی از افزودنیهای بتون ارائه شده است. اما افزودنیها را میتوان به دو دسته
. عمده طبقهبندی کرد که عبارتند از: افزودنیهای معدنی ۱ و افزودنیهای شیمیایی ۲
افزودنیهای معدنی مواد کاملا ریز و پودری هستند که در مقادیر زیاد، بین ۲۰ تا ۱۰۰ در صد وزن
سیمان، به مخلوط بتون افزوده میشوند. این مواد شبه سیمانی ۳ بیشتر برای کاهش هزینه، افزایش
استحکام، کاهش نفوذپذیری در مقابل آب و تاثیر بر سایر خواص بتون نهایی و سخت شده، به کار میروند.
را میتوان در این دسته از افزودنیها قرار داد. Silica Fume و Fly Ash ، خاکسترهای طبیعی ۴
در حین کار با بتون، برای بهبود خواص و کیفیت بتون در حین اختلاط، حمل و نقل، بتون ریزی،
سخت شدن و همچنین غلبه بر برخی مشکلات غیرمترقبه، از افزودنیهای شیمیایی استفاده میشود. این
افزودنیها غالبا سنتزی هستند و نسبت به افزودنیهای معدنی در مقادیر بسیار کمتری استفاده میشوند.
طبقهبندی این افزودنیها دارای استانداردهای مشخصی است که در بخش استانداردها به آنها اشاره میشود.
در تعریف استاندارد بریتانیا آمده است: ” افزودنیهای بتون موادی هستند که در هنگام آمادهسازی
بتون به آن افزوده میشوند و مقدار آنها کمتر از ۵ درصد مقدار سیمان است. این مواد خواص بتون سیال یا
سفت شده را تحت تاثیر قرار میدهد.”
این افزودنیها به گروههای زیر تقسیم میشوند:
– کاهشدهنده آب/ پلاستی سایزر (نرم کننده)

موادی هستند که بدون تاثیر بر غلظت بتون، اجازه میدهند که میزان آب کمتری در بتون به کار رود
و یا بدون افزایش میزان آب، روانی و سیالیت بتون را افزایش میدهند.
– کاهشدهنده قوی آب / سوپر پلاستی سایزر ۶
موادی هستند که بدون تاثیر بر غلظت بتون اجازه میدهند میزان آب بتون به مقدار زیادی کم شود و
یا بدون افزایش میزان آب، روانی و سیالیت فوقالعادهای به بتون میدهد.
– نگهدارنده آب ۷
موادی هستند که با کاهش میزان نشت از داخل بتون، باعث نگهداری آب میشوند.
– حبابسازها ۸
موادی هستند که اجازه میدهند مقدار معینی حبابهای کوچک و یکنواخت هوا در بتون ایجاد شوند
و پس از سخت شدن نیز باقی بمانند.
– تسریع کننده گیرش ۹
موادی هستند که زمان انتقال از فاز خمیری به فاز صلب را کاهش میدهند. این مواد سرعت اولیه
واکنش میان سیمان و آب را افزایش میدهند. در نتیجه سرعت گیرش اولیه و یا سفت شدن نهایی افزایش
مییابد. این کاهشزمان برای حفاظت بتون اولیه در مقابل یخزدگی مهم است. همچنین قالبهای به کار
رفته زودتر آزاد میشوند و سطح بتونریزی شده در زمان کمتری قابل استفاده میگردد.
– تسریع کننده زمان سخت شدن ۱۰
موادی هستند که زمان سخت شدن نهایی را کاهش میدهند. این کاهش میتواند با یا بدون تاثیر بر
زمان گیرش باشد…….

نام محصول افزودنیهای بتون
موارد کاربرد افزایشسرعت گیرش بتون
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) ۳۶۰
عمده مواد اولیه مصرفی کربنات کلسیم، کلرید سدیم و محلول
آمونیاک
۱۹۶۰/ میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) ۲
کمبود محصول در سال ۱۳۹۰ (تن)
اشتغالزایی (نفر) ۳۹
زمین مورد نیاز (متر مربع) ۳۰۰۰

۴۴صفحه

۳۰۰۰تومان