طرح توجیهی تولید استئارات کلسیم

به نام خدا

نام محصول استئارات کلسیم
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد به عنوان روان کننده و بهبود دهنده
خواص در صنایع مختلف
مواد اولیه مصرفی عمده اسید استئاریک، آهک هیدراته
کمبود محصول (سال ۱۳۹۱ )- با رویکرد صادراتی ۲۱۳۶
اشتغال زایی (نفر) ۳۵
۵۰۰۰ (m زمین مورد نیاز

گرد سفید رنگ پفی شکل با مش ۲۵۰ ،Ca (C18H25O2) استئارات کلسیم به فرمول شیمیایی
است که از نظر شکل ظاهری بصورت پودر سفید رنگ می باشد و از نظر تقسیم بندی جزء صنایع
شیمیایی بوده و بعنوان مواد حد واسط شیمیایی می توان آن را طبقه بندی نمود.

۳۱صفحه

۳۰۰۰تومان