طرح توجیهی تولید اسانسهای مصرفی در تولید سیگار

به نام خدا

طرح توجیهی تولید اسانسهای مصرفی در تولید سیگار

معرفی محصول
هرنخ سیگار از چهار جزء اصلی درست شده است که عبارتند از: ۱- توتون ۲- کاغذ، اسانس و مواد
نگهدارنده ۳- چسب ۴- فیلتر
اسانسها یا روغنهای فرار از جمله مواد موثر گیاهان هستند که شامل مخلوط پیچیدهای از مواد
شیمیایی آلی مثل ترپینوئیدها، آلدئیدها، الکلها، استرها، ستنها و … میباشند. اسانس ها نوعی ترکیبات
فرار بوده که از تقطیر مواد فرار موجود در اندامهای مختلف گیاهان تازه یا خشک همراه با بخار آب بدست
میآید و وزن مخصوص آنها غالبا از آب کمتر است. به طور کلی ترکیبات بیرنگ هستند (به خصوص اگر
تازه تهیه شده باشند) ولی بر اثر مرور زمان در اثر اکسید شدن رنگ آنها تیره میگردد. به طور کلی اسانس-
ها در الکل کاملا حل میشوند، در حالی که با آب غیر قابل اختلاط هستند؛ اما به اندازه کمی در آب حل
شده و بوی خود را به آن انتقال میدهند (مانند عرقیات گیاهی و گلاب) که ماده اصلی موجود در آن بر اثر
حرارت، گرما و هوا تغییر مییابد. همچنین طعم اسانسها نیز با یکدیگر متفاوت است. اسانس ها دارای
خصوصیات مشترکی بوده و عمدتا ترپینوئیدهایی هستند که قابل تقطیر بوده، لکه ثابت روی کاغذ بجا نمی-
گذارند، بر خلاف روغنهای ثابت با قلیاییها صابونی نمیشوند. آنها دارای طعمهای گس، ملایم، سوزاننده،
تلخ و شیرین میباشند و به سه دسته طبیعی، مشابه طبیعی (شبه طبیعی) و مصنوعی تقسیم میشوند.
اسانسهای طبیعی و ترکیبات وابسته (اولئورزین، گام رزین، اولئوگام رزین)، فرآوردههایی هستند که از
مواد خام گیاهی معطر با یکی از روشهای تقطیر (آب، بخار، آب و بخار و …)، فشردن (فشردن بخشبرونبر
و لایه بیرونی پوست مرکبات) و استخراج با حلال بدست میآیند.
اسانسهای مشابه طبیعی فرآوردههایی هستند که حاصل از ترکیب مواد اولیه معطر بوده و از نظر بو
مشابه اسانسهای طبیعی میباشند.
اسانسهای مصنوعی فرآوردههایی هستند که به طور تجاری از مواد شیمیایی آلی مشابه اسانسهای
طبیعی تهیه میگردند و بویی مشابه اسانسهای طبیعی را دارا میباشند.
در تولید سیگار اسانسدار از مانتول که نوعی اسانسنعنا میباشد، به طور گسترده استفاده میشود و
اسانسهای دیگر به ندرت و بسیار کمتر از مانتول در تولید سیگار مورد استفاده قرار میگیرند.

خلاصه طرح
نام محصول اسانسسیگار
موارد کاربرد تولید سیگار
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) ۷۲
عمده مواد اولیه مصرفی روغن نعنا
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) ۱۱۶۴
کمبود محصول در سال ۱۳۹۰ (تن) ۳۱۰۰۰
اشتغالزایی (نفر) ۲۸

طرح توجیهی تولید اسانسهای مصرفی در تولید سیگار

۳۵صفحه

۳۰۰۰تومان