طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی (دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره)

به نام خدا

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید دیسک افست ۳۲ ،۲۸ و ۳۶ پره ۱ میباشد. هرس
بشقابی یا دیسک پس از گاوآهن برگردان از جمله مهمترین ابزار خاک ورزی است که تقریبا در
هر نوع خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. عوامل خاک ورز دیسک بشکل بشقاب های مقعر،
مدور و گردان هستند که در چند گروه مجزا و با آرایش خاص، با خاک بنحوی ارتباط دارند که
بشقاب های دو گروه پس از درگیر شدن با خاک، با هم حول یک محور مشترک گردش می
نمایند. گمان می رود استفاده از تیغه های بشقابی برای خاک ورزی از ژاپن سرچشمه گرفته
باشد، ولی برای نخستین بار در سال ۱۸۶۷ ، اختراع دیسک در آمریکا به ثبت رسید. انواع معمولی
دیسک تا سال ۱۹۰۰ جای خود را در عملیات زراعی باز کرد تا اینکه در سال ۱۹۲۵ نوع دیگری
از دیسک با نام افست روانه بازار شد که در شکل زیر نمونه ای از این محصول نمایش داده شده
است…

نام محصول تولید دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۰۰۰ دستگاه در سال
موارد کاربرد
الف) انجام خاک ورزی اولیه در زمین های بایر و اختلاط بقایای
گیاهی
ب) تهیه بستر بذر، مخلوط کردن کودهای شیمیایی و دامی با خاک
ج) برشدادن کلوخ بعد از عمل شخم و نرم کردن آنان
د) نفوذ در خاک های سنگین
ه) استفاده در زمین های سنگلاخی و کنده دار
و) شخم زمین های آیش
ز) زیر خاک نمودن بذر
ح) فشردن و مناسب نمودن خاک سطحی برای بستر بذر و رشد آن
ت) شخم زیر درختان میوه با شاخه های پایین افتاده
مواد اولیه مصرفی عمده تیغه برش- ورق ۸- ورق ۱۵ – نبشی ۱۰ – تسمه
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۳۶۹۱ دستگاه در سال
اشتغال زایی (نفر) ۱۲
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۸۰۰

۵۳صفحه

۲۰۰۰تومان