طرح توجیهی تولید اجزای سیستم ترمز خودرو

به نام خدا

طرح توجیهی تولید اجزای سیستم ترمز خودرو

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات و اجزاء ترمز خودرو میباشد. ترمز
مجموعه ای از یک خودرو است که نقشتوقف خودرو یا کاهشسرعت آن را بر عهده دارد .
یک مجموعه ترمز خودرو از گروه قطعات زیر تشکیل شده است .
گروه یک : اجزاء فلزی ·
گروه دو : قطعات لاستیکی ·
گروه سه : لنت ترمز ·
اجزاء فوق الذکر به لحاظ روش تولید ، ماهیت فنی قطعه ، تکنولوژی ساخت و غیره با
همدیگر متفاوت است و می توان گفت که با توجه بر مشخصه های فنی آنها ، هر تولید
کننده می تواند تنها در ساخت یک گروه از قطعات فوق فعالیت نماید . از طرف دیگر
خودروسازان معمولا ترجیح می دهند که مجموعه مونتاژ شده و کامل ترمز را از
قطعه ساز تامین نمایند که مجمومه فوق شامل سه گروه ذکر شده بالا خواهد بود .
بنابر این در صنعت قطعه سازی خودرو سازنده گروه اول ( اجزاء فلزی ) بعنوان قطعه
ساز محور محسوب شده و این قطعه ساز علاوه بر اینکه خود قطعات فلزی را تولید
می نماید ، سایر قطعات ( قطعات لاستیکی و لنت ترمز ) را از سایر سازندگان تهیه
کرده و پس از مونتاژ کامل مجموعه ترمز ، آنرا به خودرو ساز تحویل می نماید . در………..

نام محصول قطعات و اجزاء ترمز خودرو
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۲۴۰ هزار در سال
موارد کاربرد انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده انواع فولاد و چدن
مازاد محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۲۱۷۹۴۷۵ دست در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۷
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۶۰۰

طرح توجیهی تولید اجزای سیستم ترمز خودرو

۵۷صفحه

۳۰۰۰تومان