طرح توجیهی تولید آب باطری

به نام خدا

طرح توجیهی تولید آب باطری

با توجه به اینکه ماده اصلی در تولید آب باطری اسید سولفوریک می باشد در ابتدا به توضیح این ماده شیمیایی
می پردازیم.
اسیدها
تعریف قدیمی ●
اسیدها موادی ترش مزه اند خاصیت خورندگی دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و بازها را خنثی می
کنند. بازها موادی با مزهٔ گس-تلخ اند حالتی لزج دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و اسیدها را خنثی
می کنند.
لی بیگ: اسیدها موادی اند که در ساختار خود هیدروژن یا هیدروژن هایی دارند که در واکنش با فلزها توسط ▪
یون های فلز جایگزین می شوند.
آزاد می کنند. بازها موادی هستند که H+ آرنیوس: اسیدها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون ▪
آزاد می کنند.این تعریف فقط به موادی محدود می شود که در آب قابل حل OH- ضمن حل شدن در آب یون
باشند. حدود سال ۱۸۰۰ ، شیمی دانان فرانسوی از جمله آنتوان لاووازیه، تصور می کرد که تمام اسیدها دارای
اکسیژن هستند. شیمی دانان انگلیسی از جمله سر همفری دیوی، معتقد بود که تمام اسیدها دارای هیدروژن
هستند. شیمی دان سوئدی، سوانت آرنیوس، از این عقیده برای گسترش تعریف اسید استفاده نمود.
می دهد و باز گونه ای است که (H+ لوری-برونستد: اسید گونه ای است که در واکنش شیمیایی پروتون (یون ▪
می پذیرد. لوری و برونستد این تعریف را بیان کردند، که از آن بر خلاف (H+ در واکنش شیمیایی پروتون (یون
تعریف آرنیوس می توان در محیط غیر آبی هم استفاده کرد………

نام محصول آب باطری خودرو
ویژگی محصول یا طرح حجم زیاد واردات و سهم کم تولید داخل
ظرفیت پیشنهادی طرح (عدد) ۲۰۰,۰۰۰
موارد کاربرد قابل استفاده در انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) مایع باطری (مخلوط اسید سولفوریک) –
۶۰۰.۰۰۰ لیتر
– کمبود / مازاد محصول تا سال ۲,۷۱۱,۳۵۸ ۱۳۹۵
اشتغالزایی (نفر) ۴۴
۳۵۰۰ مترزمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولید آب باطری

۱۰۵صفحه

۳۰۰۰تومان