طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه

به نام خدا

طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه

خصوصیات آب اکسیژنه
به مرور آب اکسیژنه تجزیه و تبدیل به آب و اکسیژن میگردد. این عمل تجزیه در محیط بازی سریعتر و در
محیط اسیدی کندتر تا در محیط خنثی صورت میگیرد. ممکن است که اگر مدت مدیدی آب اکسیژنه را انبار
کنند، کاملا تجزیه و تبدیل به آب گردد. بر اثر گرد بعضی اجسام عمل تخریب آب اکسیژنه تسریع میگردد
مانند گرد بیاکسید منگنز و گرد فلزات و …
اگر بر روی محلول آب قدری از اجسام پایدار کننده مانند اسید فسفریک ، اوره ، اسید بنزوئیک و نظیر آنها
بیافزایند، عمل تخریب بسیار کند میگردد. آب اکسیژنه اثر میکروب کشی و بوبری دارد چنانکه اگر یک تکه
کالباس قرمز را درون ظرف محتوی آب اکسیژنه قرار دهیم پس از چند روز محتویات ظرف کاملا بی بو است و……

نام محصول آب اکسیژنه
ویژگی محصول یا طرح واردات گسترده محصول
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) ۱۲۰۰
موارد کاربرد پزشکی – نساجی – زیر دریایی – رنگ – …
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی اسید سولفوریک – آب مقطر
(۱۱۹۲۴۱۴) کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۳
اشتغالزایی (نفر) ۱۴
۲۵۰۰ (۲m) زمین مورد نیاز

۲۷صفحه

۳۰۰۰تومان