طرح توجیهی تولیدچشم الکترونیک

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدچشم الکترونیک

عناوین طرح:

۱. خلاصه مدیریتی
۲. هدف
۳. ضرورت و اهمیت
۴. معرفی محصول
۱-۴ . چشم الکترونیک و الکترونیک نوری
۲-۴ . موارد مصرف و کاربرد چشم الکترونیک
۳-۴ اهمیت صنعت در جهان و ایران
۴-۴ . استاندارد های چشم الکترونیک
۵-۴ . کالاهای جایگزین چشم الکترونیک
۵. مطالعات مقدماتی بازار
۱-۵ . حجم بازار بین المللی و تولید کنندگان عمده
۲-۵ . بازار داخلی و رقبای آن
۳-۵ . واحدهای تولیدی داخلی
۴-۵ . صادرات و واردات محصول و شرایط آن
۵-۵ بهای محصول
۶-۵ . جمع بندی بازار
۶. مشخصات فنی
۱-۶ . اجزاء تشکیل دهنده محصول
۲-۶ . مدار شماتیک محصول
۳-۶ . انواع چشم الکترونیک
۴-۶ . تکنولوژی چشم الکترونیک
۵-۶ . مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن
۶-۶ . مکان پیشنهادی برای اجرای طرح
۷-۶ . نیروی انسانی مورد نیاز
۸-۶ . حمایت های اقتصادی و بازرگانی موجود
۷. تحلیل مالی و اقتصادی
۱-۷ . ظرفیت تولید طرح و سهم از بازار
۲-۷ . برآورد هزینه های ثابت
۳-۷ . درآمدها
۴-۷ . تحلیل و پیش بینی عملکرد مالی

طرح توجیهی تولیدچشم الکترونیک

۲۴صفحه

۳۰۰۰تومان