طرح توجیهی تولیدچراغ روشنایی پارکها

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدچراغ روشنایی پارکها

عناوین طرح
مقدمه
۲. معرفی محصول
۱-۲ . انواع چراغهای پارکی و ویژگیهای آن
۲-۲ . کد آیسیک چراغ پارکی
۳-۲ . شماره تعرفه گمرکی و شرایط واردات
۴-۲ . کالاهای جایگزین
۵-۲ . اهمیت استراتژیکی کالا
۳. مطالعات بازار
۱-۳ . بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
۲-۳ .بررسی روند واردات و صادرات
۳-۳ . قیمت چراغ پارکی
۴. مطالعات فنی و تکنولوژیکی
۱-۴ . بررسی تکنولوژی و روش تولید
۲-۴ . تجهیزات تولید
۳-۴ . مواد اولیه مورد نیاز
۴-۴ . پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
۵-۴ . نیروی انسانی موردنیاز
۶-۴ . تعیین مقدار یوتیلیتی و تسهیلات موردنیاز
۷-۴ . برنامه زمین مورد نیاز
۸-۴ . برآورد زیربنای ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی
۹-۴ . وسایط حمل و نقل موردنیاز
۱۰-۴ . برنامه زمان بندی طرح
۱۱-۴ . بررسی وضعیت زیرساختهای لازم جهت اجرای طرح
۵. مطالعات مالی و اقتصادی
۱-۵ . ظرفیت تولید
۲-۵ . زمان کارکرد واحد
۳-۵ . برآورد سرمایه گذاری ثابت
۴-۵ . برآورد سرمایه در گردش
۵-۵ . برآورد هزینه سالیانه تولید
۶-۵ . برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری
۷-۵ . برآورد فروش سالیانه محصولات
۸-۵ . برآورد ارزش اسقاطی در پایان دوره بهره برداری
۹-۵ . هزینه های مالی طرح
۱۰-۵ . هزینه های ثابت و متغیر تولید
۱۱-۵ . مبانی محاسبات
۶. پیشنهاد نهایی

طرح توجیهی تولیدچراغ روشنایی پارکها

۳۱صفحه

۳۰۰۰تومان