طرح توجیهی تولیدنئوپان و MDFازشاخ وبرگ درخت نخل خرما

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدنئوپان و MDFازشاخ وبرگ درخت نخل خرما

یکی از محصولات مهم در باغبانی کشور محسوب م یشود. بر Phoenix dactilifera نخل خرما با نام علمی
اساس آمار منتشر شده بیش از ۱۸۰ هزار هکتار اراضی کشور زیر کشت این محصول می باشد و تعداد زیادی
از استان های کشور بویژه استا نهای جنوبی به نوعی با کشت این محصول سروکار دارند. هر اصله درخت نخل
در سال ۱۵ تا ۲۵ برگ تولید می کند. طول عمر برگ نخل با توجه به شرایط متفاوت اقلیمی، آبی و خاکی و
روش های داشت نخلستان بین ۳ تا ۷سال می باشد. برگ های مسن وقتی که شروع به خشک شدن می نمایند
از درخت خرما هرس و قطع م یشوند. در طول یک سال قریب به ۱۵ تا ۲۵ برگ از یک درخت می بایست
هرس شوند. افزون بر آن قاعده برگ و الیاف اطراف آن نیز م یبایست حذف و هرس شوند(عمل تکریب). وزن
متوسط هر برگ خرما ۲ تا ۳ کیلوگرم می باشد. بنابراین تعمیم این مقدار به چند میلیون اصله، حجم زیادی
خواهد بود که در حال حاضر مدیریت صحیح و بهین های در بهره برداری از این بقایا وجود ندارد. در حال
حاضر در بسیاری از باغات خرما این بقایا سوزانده م یشوند. در برخی مناطق نیز از برگ خرما جهت ساخت
آلاچیق، بادشکن و پوشش نهال های تازه کشت شده درختان میوه از جمله خرما استفاده ،(Shade) سایه بان
می شود. انجام این پژوهش در جهت استفاده از ضایعات و بقایای نخلستا نها در تولید خوراک دام،
بستر تولید قارچ خوراکی، تولید کمپوست و کود گیاهی و خرد کردن و استفاده مستقیم جهت حفظ
حاصل خیزی خاک باغ و همچنین استفاده از الیاف نخل جهت بسترهای کاشت و تکثیر در محیط های
گلخانه ای نتایج مطلوبی را به همراه داشته است لذا ضرورت دارد مدیریت بقایای گیاهی در باغات مورد
استفاده و ترویج قرار گیرد و از بروز خسارات زیست محیطی حاصل از روش های معمول جلوگیری شود

در نواحی جنوب و جنوب غربی ایران سطح وسیعی از اراضی را نخلستان ها به خود اختصاص داده اند. اگر چه
درخت خرما گیاهی همیشه سبز م یباشد اما بطور میانگین بسته به شرایط نگهداری بعد از ۳ تا ۷سال
برگ های مسن آن خشکیده……….

طرح توجیهی تولیدنئوپان و MDFازشاخ وبرگ درخت نخل خرما

۳۶صفحه

۳۰۰۰تومان