طرح توجیهی تولیدماهی تن

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدماهی تن

ظرفیت تولید۱۱۰۰۰۰۰۰قوطی درسال

فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی
فصل دوم – کلیات معرفی محصول
۱-۲ تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
۱-۱-۲ نام و کاربرد محصول
۲-۱-۲ طبقه بندی محصول
۳-۱-۲ مشخصات فنی محصول
۴-۱-۲ بسته بندی
۵-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
۲-۲ کالاهای قابل جانشین
۳-۲ بررسی بازار و قیمت فروش
۱-۳-۲ بررسی روند مصرف…

طرح توجیهی تولیدماهی تن

۱۱۴صفحه

۳۰۰۰تومان