طرح توجیهی تولیدکلرید آمونیوم

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدکلرید آمونیوم

نام محصول کلرید آمونیوم
ظرفیت پیشنهادی طرح ١٠٠٠ تن
موارد کاربرد
الکترولیت باطر های خشک/ آبکاری و
گالوانیزه کردن/کود
مواد اولیه مصرفی عمده کلرید سدیم/سولفات آمونیوم
٢٠٠٠ تن ( کمبود محصول (سال ١٣٩١
اشتغال زایی (نفر) ٣١
۵٠٠٠ (m زمین مورد نیاز
زیربنا
١۵٠ (m اداری
١٢٠٠ (m تولیدی
۶٠٠ (m انبار
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی (تن) کلرید سدیم: ١٢٧۵
سولفات آمونیوم: ١٣٢۶
میزان مصرف سالانه یوتیلیتی
١٣٢٠٠ (m آب
۴۴٣ (kw) برق
٢۴۶٠٠٠ (m گاز
کلرید آمونیوم پودر سفید رنگ بوده، طعم آن خنک، شور و گاهی اوقات تند نیز می باشد. این ماده محلول
.[ در آب و گلیسیرین و کمی محلول در الکل بوده و در دمای ٣۵٠ درجه سانتیگراد تصعید می شود[ ۴
دارای خاصیت اسیدی در سه حالت فیزیکی بخار، مایع و جامد می باشد. CL این ماده به دلیل داشتن یون…

۲۷صفحه

۳۰۰۰تومان