طرح توجیهی تولیدقطعات صنعتی لاستیکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدقطعات صنعتی لاستیکی

صنعت خ ودرو جایگاه خاصی در اقتصاد کشور داشته و بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۰
درصد ارزش افزوده کشور را تشکیل می دهد . در حال حاضر بسیاری از قطعات مورد نیاز واحدهای
خودروساز در داخل کشور تولید می شود . لذا خودروسازی ایران به شدت به صنعت قطعه سازی وابسته است .
به عبارت دیگر فعالیت ش رکت های قطعه ساز ادامه کار واحدهای خودروسازی را تضمین م ی کند [ ۷]. در
واقع قطعات لاستیکی صنعتی بعنوان کالای واسطه ای نقش بسیار مهمی را در صنایع کشور ایفا م ی نمایند .
این قطعات از تنوع بسیاری برخوردار بوده و ۷۰ % محصولات آن در صنعت خودرو مورد مصرف قرار می گیرد.
قطعات تولیدی طرح مورد بررسی عبارتند از:
قطعات لاستیکی انواع خودرو سبک و سنگین و سایر صنایع ·
تیوپ انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت ·
والو تیوپ انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت

قطعات لاستیکی خودرو، تیوپ و والو تیوپ کالایی “نهایی” قلمداد می شوند که مستقیما” توسط
مصرف کنندگان بدون هیچگونه تغییری در شکل و یا ماهیت آنها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین مصرف
قطعات تولیدی عمدتا تولیدگنندگان محصولات خودرویی می باشد. در ادامه توضیحاتی راجع به قطعات
مختلف لاستیکی که امروزه از اهمیت زیادی برخوردارند ارائه شده است…..

عناوین طرح:

-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصول
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد
-۱ قیمت داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ موارد کاربرد
-۱-۷ کالای جایگزین
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی واحدهای موجود
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های دردست اجرا
-۲-۳ بررسی روند واردات
-۲-۴ بررسی روند مصرف
-۲-۵ بررسی روند صادرات
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
-۳ روشهای مختلف تولید
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
-۵ برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادی
-۶ برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۸ تامین نیروی انسانی
-۹ تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
-۱۱ تجزیه و تحلیل
مراجع و منابع مطالعاتی

نام محصول: قطعات لاستیکی، تیوپ، والو تیوپ
ظرفیت پیشنهادی طرح: ۱۵۰۰ تن
موارد کاربرد :خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده :کائوچو، اسید استئاریک، آنتی اکسیدان،
دوده صنعتی، رزین کومارون
۵۷۰۰ کمبود محصول :سال ۱۳۹۰
اشتغال زایی (نفر) ۲۵
زمین مورد نیاز:۵۰۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولیدقطعات صنعتی لاستیکی

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان