طرح توجیهی تولیدقطعات الکتریکی ترمزهای ضد بلوکه ABS

طرح توجیهی تولیدقطعات الکتریکی ترمزضدبلوکه

با توجه به بالا بودن تصادفات جا دهای در ایران و تاکید مسئولین حمل و نقل بر لزوم استفاده از این
سیستم در خودروها و با عنایت به وجود کارخانه های خودرو سازی در ایران ، ایجاد کارخانه تولید
اینگونه سیستم های ترمز اهمیت دارد . زیرا با وجود نیاز شدید و روزافزون به این نوع ترم ز ، در ایران
تولید کافی وجود نداشته و عمده مصرف داخلی از طریق واردات تامین می شود.
عناوین طرح:
مقدمه
۲. هدف
۳. ضرورت و اهمیت
۴. معرفی محصول
(Anti- lock Braking System = ABS) ABS 1-4 . ترمز
ABS 2-4 . موارد مصرف و کاربرد ترمز
۳-۴ اهمیت صنعت در جهان و ایران
ABS 4-4 . استاندارد های ترمز
ABS 5-4 . کالاهای جایگزین ترمز
۵. مطالعات مقدماتی بازار
۱-۵ . حجم بازار بین المللی و تولید کنندگان عمده
۲-۵ . بازار داخلی و رقبای آن
۳-۵ . واحدهای تولیدی داخلی
۴-۵ . صادرات و واردات محصول و شرایط آن
۵-۵ بهای محصول
۶-۵ . جمع بندی بازار
۶. مشخصات فنی
۱-۶ . اجزاء تشکیل دهنده محصول
ABS 2-6 . درجه بندی ترمزهای
ABS 3-6 . عملکرد ترمز
۴-۶ . مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن
۵-۶ . مکان پیشنهادی برای اجرای طرح
۶-۶ . نیروی انسانی مورد نیاز
۷-۶ . حمایت های اقتصادی و بازرگانی موجود
۷. تحلیل مالی و اقتصادی
۱-۷ . ظرفیت تولید طرح.
۲-۷ . برآورد هزینه های ثابت
۳-۷ . درآمدها
۴-۷ . تحلیل و پیش بینی عملکرد مالی

طرح توجیهی تولیدقطعات الکتریکی ترمزهای ضد بلوکه ABS

۲۷صفحه
۳۰۰۰تومان