طرح توجیهی تولیدفیبرنوری

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدفیبرنوری

گسترش ارتباطات و راحتی انتقال اطلاعات از طریق سیستم های انتقال و مخابرات فیبر نوری یکی از
پر اهمیت ترین موارد مورد بحث در جهان امروز است . سرعت دقت و تسهیل از مهمترین ویژگی های
مخابرات فیبر نوری می باشد . یکی از پر اهمیت ترین موارد استفاده از مخابرات فیبر نوری، آسانی
انتقال در فرستادن سیگنال های حامل اطلاعات دیجیتالی است که قابلیت تقسیم بندی در حوزه زمانی را
دارا می باشد . بدین معنی که مخابرات دیجیتال تامین کننده پتانسیل کافی برای استفاده از امکانات
مخابره اطلاعات در پکیج های کوچک انتقا ل ، دریک حوزه زمانی معین است . برای مثال عملکرد
مخابرات فیبر نوری با توانایی ۲۰ مگا هرتز با داشتن پهنای باند ۲۰ کیلو هرتز دارای گنجایش
۰ درصد می باشد. / اطلاعاتی ۱
امروزه ان تقال سیگنال ها به وسیله امواج نوری به همراه تکنیکهای وابسته به انتقال ، شهرت و آوازه
سیست مهای انتقال ماهواره ای را به شدت مورد تهدید قرار داده است . دیر زمانی ست که این مطلب که
نور می تواند برای انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد به اثبات رسیده است و بش ر امروزه
توانسته است که از سرعت فوق العاده آن به بهترین وجه استفاده کند.
در ۱۵ سال اخیر با پیشرفت لیزر به عنوان یک منبع نور بسیار قدرتمند و خطوط انتقال فیبر های نوری
فاکتور های جدیدی از تکنولوژی و تجارت بهتر را برای انسان به ارمغان آورده است.
مخابرات فیبر نوری ابتدا به عنوان یک مخابرات از راه دور قرار دادی تلقی می شد که در آن امواج
نوری به عنوان حامل یک یا چند واسطه انتقال استفاده می شد . با وجود آنکه امواج نوری حامل
سیگنالهای آنالوگ بودند اما سیگنال های نوری همچنان به عنوان سیستم مخابرات دیجیتال بدون تغییر
باقی مانده اس………

طرح توجیهی تولیدفیبرنوری

۳۰صفحه

۳۰۰۰تومان