طرح توجیهی تولیدسیستمهای اعلان حریق

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدسیستمهای اعلان حریق

سیستم های اعلام حریق جهت تشخیص زود هنگام حادثه و جلوگیری از فاجعه بسیار موثر بوده و
این سیستم، سرمایه و اطلاعات با ارزش و جان پرسنل را از گزند صدمات آتش سوزی دور خواهد
داشت. این سیستم ها مبتنی بر تشخیص دود، حرارت، نشت گاز، شعله و توسط دتکتورهای
متناسب با آن و اعلام خطر اتوماتیک توسط دستگاه مرکزی است.

سیستم اعلان حریق شامل مجموعه از قطعات است که در کنار یکدیگر عمل تشخیص و اعلام خطر
را ساماندهی می کنند.این قطعات عبارتنداز:
* سیستم کنترل مرکزی
* دتکورها تشخیص دهنده
* شاسی های اعلام
* آژیرها و فلاشرها……

نام محصول سیستمهای اعلام حریق
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰۰۰۰۰ عدد
مواد اولیه (میلون ریال) ۸۰۸۰۰
اشتغال زایی ۲۱
زمین مورد نیاز ۳۰۰۰

۴۷صفحه

۳۰۰۰تومان