طرح توجیهی تولیددوشاخه و سرپیچ

به نام خدا

طرح توجیهی تولیددوشاخه و سرپیچ

نام محصول دوشاخه و سرپیچ
ظرفیت پیشنهادی طرح ۶٠٠ هزارعدد
موارد کاربرد ساختمان سازی
مواد اولیه مصرفی عمده
ورق برنجی، مفتول
آلومینیومی،باکالیت
– ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ٢٣
٢٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

دو شاخه و سرپیچ بر اساس مشخصات مختلفی که دارا می باشند طبقه بندی می شوند. در ادامه به
.[ ترتیب ابتدا طبقه بندی سرپیچ و سپس دو شاخه ارائه می گردد[ ٣
الف – سرپیچ ها
سرپیچ ها دارای انواع و اقسام متعدد می باشند که با توجه به مسائل مختلفی می توان آنها را طبقه بندی
نمود، انواع طبقه بندی سرپیچ ها به قرار زیر می باشد:
١- برحسب جنس بدنه سرپیچ
شامل انواع سرپیچ های عایقی و سرپیچ های فلزی
٢- بر حسب میزان جریان اسمی
بر این اساس سرپیچ ها به انواع زیر تقسیم می گردند:
٠ آمپر) / برای جریان تا ۵ ) E- – سرپیچ های ١٠
برای جریان تا ٢ آمپر) ) E- – سرپیچ های ١۴
برای جریان تا ٢ آمپر) ) E- – سرپیچ کلید دار ٢٧
برای جریان تا ۴ آمپر) ) E- – سرپیچ ٢٧
برای جریان تا ١۶ آمپر) ) E- – سرپیچ های……

۲۹صفحه

۲۰۰۰تومان