طرح توجیهی تولیددستگاه سانتریفیوژدر صنایع غذایی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیددستگاه سانتریفیوژدر صنایع غذایی

نام محصول دستگاه سانتریفیوژ صنایع غذایی
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰۰ دستگاه
مواد اولیه (میلیون ریال) ۵,۵۹۲
اشتغال زایی ۲۰ نفر
زمین مورد نیاز(مترمربع) ۲۰۰۰

پمپهای گریز از مرکز از پر مصر فترین پمپ هائی م یباشند که در صنعت بطور فراوان بکار م یروند. حسن این
پمپها در آنست که گذر حجمی سیال در آنها یکنواخت بوده و همچنین چنانچه لوله تخلیه مسدود و یا تنگ
شود، فشار زیادی که به پمپ آسیب رساند ایجاد نخواهد شد در نتیجه بار آن به حدی نخواهد رسید که موتور
محرک خود را از کار بیندازد.
عملکرد موفق یک پمپ تا حدود زیادی بستگی به انتخاب و نصب صحیح آن دارد. جهت حصول اطمینان از
حداکثر کارایی پمپ و حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری ، انتخاب پمپ باید با عرضه اطلاعات صحیح به کاتولوگ
صورت گیرد. بیشتر سازندگان پمپ اطلاعات لازم در خصوص پمپ تولیدی خود را در کاتولوگ و کتابچه راهنما
ذکر می کنند:
اطلاعاتی از قبیل نصب ، عملکرد و تعمیر و نگهداری. در این مبحث منتخبی از این گونه دانستنیها درباره
پمپهای سانتریفوژ و همچنینی عیوب متصوره ، علت و چگونگی رفع این عیوب ذکر می گردد.

پمپهای سانتریفوژ دارای ساختمان ساده ای بوده و از مواد گوناگون ساخته می شوند.
-۲ در استفاده از این پمپها نیازی به شیر یا سوپاپ می باشد.
-۳ چون پمپ در سرعتهای بالا عمل می کند لذا می توان آنرا مستقیما به موتور الکتریکی متصل نمود. با
افزایش سرعت برای عملکرد معین ابعاد پمپ کوچکتر می شود.
-۴ دبی آن یکنواخت است.
-۵ هزینه تعمیرات آن از پمپهای دیگر کمتر می باشد.
-۶ درصورت قطع جریان می تواند مدت بدون آسیب رسیدن به پمپ به گردش ادامه دهد.
-۷ برای انتقال سیالات با مواد معلق بخوبی عمل می کنند.
-۸ نسبت به پمپهای دیگر با ظرفیت مشابه دارای ابعاد کوچکتری می باشند….

۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان